Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Finansiering kan sökas för projekt som utvecklar turismen i glesbygden

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden har beslutat att anvisa tre miljoner euro till utvecklingsprojekt inom natur-, mat-, fiskeri- och jaktturismen. Den första ansökningsperioden går ut 15.8.2022.

Finansiering kan beviljas för utvecklingsprojekt inom turismen i glest bebyggda områden med betoning på riktlinjerna i Finlands turismstrategi 2019–2028 och Finlands strategi för matturism 2020–2023 samt Visit Finlands produktrekommendationer för matturism. Det stöd som beviljas projektet kan uppgå till 75–90 % av de godtagbara kostnaderna, dock högst 180 000 euro. Stödet beviljas av NTM-centralen i Lappland.

Syftet med utvecklingsprojektet kan vara att inom natur-, mat-, fiskeri- och jaktturismen

  • främja ansvarstagande, kunskapsledning, köpbarhet och tillgänglighet
  • utnyttja digitaliseringen
  • skapa samarbetsnätverk och bygga upp regionala, nationella och internationella partnerskap
  • främja produktutveckling och kvalitetsutveckling

Sökande av projekten kan vara offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, såsom kommuner, föreningar och företag.

Mer information