Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Miljöområdets statsunderstöd för år 2015 ledigförklarade (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Vattentjänster; För samhällenas vattenförsörjning  och avloppsreglering samt för hantering av avloppsvatten och för åtgärder som tjänar återanvändning av slammet som uppstår i samband med hantering av avloppvatten. Stödet riktas särskilt till att utvidga avloppssystemen i glesbygdsområdena och till minireningsverk. Ytterligare information: Minna Nummelin, tfn 0295 022 917

Vården av byggnadsarvet; För underhåll eller utvändig reparation i bevarande syfte och med traditionella material och arbetsmetoder av kulturhistoriska objekt och deras omgivning, i synnerhet objekt inom kulturhistoriska miljöer av riksintresse eller objekt som är skyddade med plan. Anslaget används huvudsakligen till att ge privata ägare understöd för att trygga bevarandet av ett värdefullt byggnadsarv i enlighet med skyddsvärdena. För mer information Päivikki Mäki, tfn 0295 022 912 

Skärgårdens miljövård; För skärgårdskommuner och medlemmarna av dessa kommuner samt för föreningar eller stiftelser för projekt som främjar skärgårdens miljövård genom skyddet av skärgårdsnaturen eller förbättring av landskapsbilden. För mer information: Maarit Kaipiainen, tfn 0295 022 874

Skyddsplaner för grundvattenområden; För utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden som är viktiga för kommuner och vattentagare och lämpliga för vattentäkt samt för att uppdatera gamla skyddsplaner. Mer information: Sanna-Liisa Suojasto, tfn 0295 022 946 

Rådgivning om avloppsvatten i glesbygdsområden; För allmän och fastighetsspecifik rådgivning om avloppsvatten för organisationer och andra ansvariga, som syftar till att främja verkställandet av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet. Mer information: Minna Nummelin, tfn 0295 022 917 och www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta

För genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna; För planering och genomförande av åtgärder som främjar förverkligandet av vattenförvaltningsplanens mål. I synnerhet riktas stödet för förbättring av de försämrade kustvattnens och åarnas tillstånd. För mer information: Ari Sallmén, tfn 0295 022 937

NTM-centralen i Mellersta Finland beviljar understöd för nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön och annan miljöfostran och miljöupplysning.

Miljöministeriet beviljar understöd: för riksomfattande miljöorganisationsverksamhet; för upplysnings-  och rådgivningsverksamhet som riksomfattande organisationer i bostads- och byggbranschen bedriver; för avfallshantering i skärgårdsområden; för områdesarkitektsverksamhet; för övergripande samarbetsprojekt som främjar genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna samt anskaffning av rekreationsområden.

Ansökningsblanketter finns på adressen www.nmt-centralen.fi > Servicen > Finansiering och understöd (Miljö), Finansiering och understöd – Ansvarsområdet för miljö

E-postadress: förnamn.efternamn@ely-centralen.fi

Ansökningstiden går ut 30.11.2014.
Obs! Ansökningstiden för övergripande samarbetsprojekt som främjar genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna går ut 31.12.2014.


Regional information