Navigeringsmeny

Regional information

Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä (Pohjois-Savo)

Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajennusta käsittelevä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on parhaillaan nähtävänä. Selostukseen voi tutustua Internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/sorsasalonjatekeskusYVA. Tämän lisäksi selostus on nähtävillä Siilinjärven kunnantalolla ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa sekä 1.6. alkaen myös Kuopion valtuustotalon asiakaspalvelussa. Selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ELY-keskukselle 24.7. mennessä.

Hankkeen kuvaus

Fortum Waste Solutions Oy:llä (hankkeesta vastaava) on toiminnassa oleva teollisuusjätekeskus Kuopion Sorsasalossa. Jätekeskus sijaitsee valtatie 5:n itäpuolella, noin 8 km:n etäisyydellä Kuopion keskustasta lähellä Siilinjärven kuntarajaa. Nykyisellään jätekeskusalue on noin 10 hehtaarin (ha) laajuinen. Keskuksessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään ja loppusijoitetaan kaatopaikoille sekä hyödynnetään jätekeskusalueella tai toimitetaan muualla hyödynnettäväksi tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia jätteitä.

Meneillään olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) hankkeesta vastaava on selvittänyt mahdollisuuksia teollisuusjätekeskuksen alueiden ja toiminnan laajentamiseen. Hankkeesta vastaavan mukaan laajennuksen tarkoituksena on parantaa jätteiden alueellisia vastaanotto- ja käsittelymahdollisuuksia sekä lisätä erilaisten jätemateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä.

Nyt nähtävillä oleva YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima selvitys hankkeen eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista. Selostuksessa ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kaikkiaan kolmelle eri toteutusvaihtoehdolle, joista yksi on niin sanottu nollavaihtoehto eli toiminnan jatkuminen nykyisellään. Suunnitellut laajennusalueet sijoittuisivat nykyisen jätekeskusalueen välittömään läheisyyteen ja olisivat pinta-alaltaan noin 8 ha. Laajennusalueille on suunniteltu rakennettavaksi uusia käsittely- ja varastokenttiä sekä kaatopaikka-alueita. Laajennukseen liittyen suunnitelmissa olisi myös kaatopaikka-alueiden korotus nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta, jätteen enimmäisvastaanottomäärän nostaminen (nykytasosta 70 000 tonnia vuodessa enimmillään tasolle 300 000 tonnia vuodessa) sekä joidenkin uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen. YVA-selostuksen mukaan uusina jätejakeina keskuksessa tultaisiin vastaanottamaan ja käsittelemään muovia, energiantuotantoon soveltuvia jätteitä, metsäteollisuuden jätteitä sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikkajätettä.

Mielipiteet ELY-keskukselle 24.7.2020 mennessä

YVA-selostukseen ja sen liitteisiin voi tutustua Internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/sorsasalonjatekeskusYVA. Tämän lisäksi selostus on nähtävillä Siilinjärven kunnantalolla ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa sekä 1.6. alkaen myös Kuopion valtuustotalon asiakaspalvelussa.

Kaikilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä YVA-selostuksesta ja sen asianmukaisuudesta yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 24.7.2020 mennessä osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.

YVA-selostuksen esittely verkossa 15.6.2020

Koronavirustilanteen johdosta YVA-selostusta koskeva esittelytilaisuus järjestetään Internetissä. Tilaisuus pidetään ma 15.6.2020 klo 17:00 ja siihen liittyminen tapahtuu verkko-osoitteesta www.ymparisto.fi/sorsasalonjatekeskusYVA löytyvän linkin kautta.

YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle. Se on kuitenkin perusedellytys mm. ympäristöluvan hakemiselle ja myöntämiselle suuren kokoluokan hankkeissa. YVA-menettelyn tarkoituksena on mm. tuottaa tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Oman lausuntonsa YVA-selostuksesta Pohjois-Savon ELY-keskus antaa viimeistään syyskuussa 2020.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisen puolesta
Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi

Hankkeesta vastaavan puolesta
Minna Ruokolainen, puh. 050 3422 188, minna.ruokolainen(at)fortum.com

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)