Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

EU:s gemensamma jordbrukspolitik ses över: under kommande finansieringsperiod finansieras landsbygdsutvecklingsprojekt av detta slag 

EU:s gemensamma jordbrukspolitik innefattar även landsbygdsutveckling och därmed också projekt för utveckling av landsbygden. Du kan läsa mer detaljerat om hurdana utvecklingsprojekt som finansieras under den kommande finansieringsperioden i det läspaket som sammanställts för projektaktörer (PDF).

EU satsar på en hållbar framtid

EU har ställt upp mål som tillsammans med Finlands nationella mål samt Österbottens NTM-centrals lokala strategiska tyngdpunkter skapar ramarna för vilka utvecklingsprojekt som beviljas finansiering under den kommande finansieringsperioden. Till EU:s mål för att utveckla landsbygden hör bl.a. att öka kompetensen och digitaliseringen, stärka landsbygdsområdenas socioekonomiska struktur samt stävja klimatförändringen. Du kan läsa mer om de mål som EU har ställt upp här (JSM.fi).

Utvecklingsprojekt i Finlands CAP-plan

Utöver de mål som ställts upp på EU-nivå har Finland också skrivit in sina egna mål i den egna CAP-planen. I planen ingår de åtgärder som ska genomföras under den kommande finansieringsperioden och detaljer om finansieringen av dessa. Under den kommande finansieringsperioden delas de åtgärder som berör landsbygdsutvecklingsprojekt upp enligt följande: 

•    allmännyttiga investeringar
•    bredbandsinvesteringar
•    samarbetsåtgärder
•    innovationsgrupper på landsbygden (EIP)
•    informationsförmedling
•    utbildning för kompetenshöjning 

Allmännyttiga investeringar kan vara investeringar i stävjande av klimatförändringen, anpassning till klimatförändringen eller den biologiska mångfalden. Därtill finansieras många slags investeringar i utveckling av förhållandena på landsbygden, som t.ex. utnyttjande av naturen för rekreation och infrastruktur för fritidsaktiviteter. 

Målet med bredbandsinvesteringar är att förbättra tillgången till bredband med topphastighet på landsbygdsområdena. Inom denna åtgärd genomförs s.k. byanätsinvesteringar som höjer landsbygdsområdenas livskraft och förbättrar verksamhetsbetingelserna för företag.
Med samarbetsåtgärder avses projekt som olika aktörer genomför tillsammans och som siktar till olika slags mål som hänför sig till primärproduktionen, stävjande av klimatförändringen samt företagande. Ett mål kan bl.a. vara att utveckla gårdarnas konkurrenskraft, modernisera gårdarna, främja kvalitetsystem och producentorganisationer, främja unga jordbrukare och företagsverksamhet eller att utveckla den socioekonomiska strukturen på området. Också klimatåtgärder har en central roll i samarbetsåtgärderna och projekt kan även sikta till stävjande av klimatförändringen och anpassning till klimatförändringen eller till hållbar skötsel av naturresurserna. Samarbetet kan omfatta två eller flera parter och ett projekt kan också genomföras som ett projekt för en grupp av företag eller jordbrukare. 

Samarbetsåtgärderna omfattar också konceptet för smarta byar där man satsar på de framtida byarna och beaktar stödjande av investeringar som främjar digitaliseringen, tillgänglighet och kompetens.

I ett projekt som genomförs av en innovationsgrupp för landsbygden (EIP) deltar åtminstone två aktörer och målet med projektet är att utveckla, testa, ta i bruk och/eller släppa ut innovationer inom primärproduktion på marknaden. 

Inom informationsförmedlingsåtgärden genomförs projekt som förbättrar informationen i anslutning till ett eller flera särskilda mål inom CAP-planen. Stöd kan beviljas för teman som hänför sig till jordbruk, skogsbruk och företag, sammanslutningar och invånare på landsbygden samt för ökad information om skydd av naturen, miljön och klimatet.

Inom utbildningsåtgärden genomförs projekt som förbättrar kunskapen i anslutning till ett eller flera särskilda mål inom CAP-planen. Stöd kan beviljas för kompetenshöjning för jordbruk, skogsbruk och företag, sammanslutningar och invånare på landsbygden samt för ökad information om skydd av naturen, miljön och klimatet.

NTM-centralen i Österbotten strävar efter att öka regionens livskraft

För den som planerar ett utvecklingsprojekt lönar det sig att utöver Finlands CAP-plan och EU:s mål också sätta sig in i de lokala tyngdpunkter för landsbygdsutvecklingen som NTM-centralen i Österbotten har utformat. De är fyra stycken. 

1.    Lönsamt och livskraftigt jordbruk
2.    Hållbart och effektivt nyttjande av naturresurser
3.    Mångsidiga och konkurrenskraftiga landsbygdsnäringar
4.    Gott att bo och driva företag på landsbygden

Varje tyngdpunkt innehåller särskilt omnämnda utvecklingsbehov som NTM-centralen i Österbotten vill tillgodose med de medel som finns för landsbygdsutveckling. Du kan läsa Österbottens NTM-centrals regionala utvecklingsplan här (PDF).
 

Läs mer