Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Den österbottniska livsmedelskedjan imponerade på livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg med sin mångsidighet

Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg besökte Österbotten 1-3.6.2021.Under sitt besök fick ombudsmannen bekanta sig med SIGGPAC:s gurkproduktion, Caraway Finland Österbottens kummincenter, potatisproduktionen på Oskus Potatisland, Närpes Grönsaker, Hemmanets ängskalkonproduktion, FinneFarms frilandsgrönsaksodlingar, WestFarms sojafria suggstall och Finnish Superberries bäraroniaodlingar. Under besöket kunde ombudsmannen knyta nya kontakter med olika delar av den österbottniska livsmedelskedjan och fick inspiration av den mångsidiga och innovativa primärproduktions- och livsmedelsindustrin i Österbotten. Framöver kommer ombudsmannen och näringsidkarna att föra en frekvent dialog.

Aktörerna inom den österbottniska livsmedelskedjan hade många olika frågor och önskemål till den nya livsmedelsmarknadsombudsmannen t.ex. gällande styrkeförhållandena inom livsmedelskedjan. I diskussionerna framhävdes ombudsmannens och producenternas gemensamma vilja att arbeta för en mer rättvis och effektiv livsmedelsmarknad i fortsättningen. 

-    Under besöken har jag haft mycket intressanta diskussioner med olika aktörer i branschen. Jag är speciellt förvånad över hur mångsidig verksamhet det finns inom olika delar av livsmedelskedjan i Österbotten och hur gärna aktörerna har diskuterat med ombudsmannen. Många frågor som kommit fram i diskussionerna är sådana som vi kan fortsätta diskutera med övriga parter i kedjan och söka lösningar på tillsammans”, berättar livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg. 

Livsmedelsmarknadsombudsmannens uppgift är att förbättra marknadens funktion


Livsmedelsmarknadsombudsmannen arbetar för att livsmedelsmarknaden ska fungera bättre och för att förhindra praxis som strider mot god affärssed. Livsmedelsmarknadsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet vars arbete regleras av livsmedelsmarknadslagen som trädde i kraft 2019.

Till ombudsmannen uppgifter hör att ge rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till livsmedelskedjan samt ge aktörerna inom livsmedelskedjan råd om god affärssed. Till uppgifterna hör också att övervaka avtalsvillkor och praxis som förekommer inom livsmedelskedjan samt att förfaranden som uppfyller kraven på god affärssed tillämpas. Den första livsmedelsmarknadsombudsmannen Olli Wikberg inledde sin femåriga mandatperiod 1.9.2019.

Ombudsmannen kan kontaktas i situationer som hänför sig till sådana förfaranden mellan näringsidkare som inte omfattas av avtal och som gäller branscherna jordbruksproduktion och livsmedelsproduktion. Wikberg uppmuntrar österbottniska aktörer att utan tvekan ta kontakt med livsmedelsmarknadsombudsmannen i problemsituationer. Kontakterna ger livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå värdefull information om hur marknaden fungerar och lagstiftningen följs. Det är viktigt att ombudsmannen får kännedom om alla missförhållanden som gäller livsmedelsmarknaden. I problemsituationer kan livsmedelsmarknadsombudsmannen också hjälpa till att hitta rätt instans att vända sig till.

Arbetet för en smidigare livsmedelsmarknad fortsätter i samarbete

 Efter sitt besök i Österbotten fortsätter livsmedelsmarknadsombudsmannen sitt arbete många insikter rikare. Wikberg upplevde att Österbotten gav väldigt många nya erfarenheter och synpunkter på hur marknaden fungerar i såväl Österbotten som i det övriga Finland. Den praktiska erfarenheten bidrar till att ge förståelse för hur livsmedelsmarknaden fungerar, hur den kan tillämpas och hur den kunde fungera bättre än tidigare.
Representanterna från livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå var också imponerade av entreprenörsandan i regionen och det innovativa tänket inom primärproduktionen. Ett rikt samarbete hägrar framöver. 

-    Vi är entusiastiska över möjligheten att få ta del av livsmedelsmarknadsombudsmannens verksamhet och hjälpa företagen i vår region att knyta kontakter till ombudsmannen. Vi är mycket stolta över att ha fått presentera primärproduktionen och livsmedelsindustrin i vår region. Livsmedelsmarknadsombudsmannen har också fått inbjudan att besöka Mellersta Österbotten så fort det blir möjligt, berättar Karin Kainlauri, chef för landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten.

Ytterligare information

Karin Kainlauri 
Chef för landsbygdsenheten
NTM-centralen i Österbotten
0295 028 572

Kontaktuppgifter till livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå:

  • E-post: etmv(at)etmv.fi
  • Personlig e-post: fornamn.efternamn(at)etmv.fi
  • Mediakontakt: etmv(at)etmv.fi
  • Telefonnummer: 029 520 5533

www.livsmedelsmarknaden.fi 
 

Två men tittar på tomater i skyddskläder

Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg och specialsakkunnig Tapani Yrjölä bekantar sig med Närpes Grönsaker

Tre pårsoner med ansiktsmaskerna på sig står framför en hus

Livsmedelsmarknadsombudsmannen och Österbottens NTM-centrals överdirektör Timo Saari samt landsbygdsenhetens chef Karin Kainlauri på besök hos Hemmanet ängskalkongård.