Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Etelä-Savon vesiä hoidetaan ja kunnostetaan (Etelä-Savo)

Etelä-Savon järvien tilaa kohennettiin vuonna 2018 hoitokalastuksella ja vesikasveja niittämällä. Särkikaloja pyydystettiin mm. Mikkelin alapuolisella Saimaalla, Rantasalmen Pienellä Raudanvedellä ja Joroisselällä. Hoitokalastussaalis Etelä-Savossa oli viime vuonna yhteensä 163 tonnia. Vesikasveja niitettiin mm. Puruveden Matinniemessä, Mikkelissä Launialanselällä sekä useissa pienemmissä kohteissa.

Puulan alueella toteutetaan virtavesikunnostuksia

Tänä vuonna on käynnistymässä Puulaan laskevien virtavesien kalataloudellinen kunnostaminen, joka sai vuonna 2018 myönteisen lupapäätöksen Itä-Suomen aluehallintovirastosta. Samalla on tarkoitus rakentaa Kangasniemen Vuojakoskeen kalatie, jolla mahdollistettaisiin kalan kulku Vuojakosken yläpuolisiin järviin. Joroisissa Liunan kalatien rakentamismahdollisuuksien selvittelyhanke on valmistumassa vuoden 2019 aikana ja myös Suihkolanjoen sekä Enojoen-Kolkonjoen koskikunnostussuunnitelmat ovat valmistumassa.

Maatalouden vesiensuojelua edistettiin ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteillä ja koulutuksella

Maatalouden vesiensuojelua edistetään maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän tila- ja lohkotasolla toteutettavilla toimenpiteillä sekä ympäristösopimuksilla. Etelä-Savossa ympäristökorvauksen tilatason toimenpiteitä toteutetaan noin 90 %:ssa käytössä olevasta maatalousmaasta.

Maa- ja metsätalouden aiheuttamaa hajakuormitusta pyritään hallitsemaan myös koulutus- ja neuvontahankkeilla, joita ovat mm. ProAgria Etelä-Savon hallinnoima Ravinnepiika-hanke sekä Suomen metsäkeskuksen Kuormitus kuriin -hanke. Hankkeet ovat Etelä-Savossa toteutuneet hyvin ja niihin on osallistunut runsaasti maanomistajia.

Yksittäisistä vesiensuojelurakenteista Kerimäen Jouhenjoen-Kirkkorannan monitavoitekosteikon rakennustyöt Puruvedellä on saatu pääosin toteutettua. Puruvesi sisältyy EU:n osarahoittamaan vesiperintömme säilyttämiseen tähtäävän FRESHABIT LIFE IP -hankkeen kohdealueisiin. Puruveden kuormitetuimmilla valuma-alueilla tehdään myös metsätalouden vesiensuojelurakenteita.

Osakaskunnilla tärkeä rooli vesistöjen kunnostuksissa

Vesistökunnostuksissa ja valuma-alueella tehtävissä toimenpiteissä vesialueen omistajilla, osakaskunnilla ja kalatalousalueilla, on merkittävä rooli. Osakaskuntien yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi helpottaa kalastusasioiden hoitoa ja vesiensuojelutyötä. Parhaillaan käynnissä olevassa Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla -hankkeessa on syntynyt suuria osakaskuntia muun muassa Puulalle, Kyyvedelle sekä Haukiveden pohjoisosiin.

Pohjavesien suojelusuunnitelmia toteutettu

Pohjavesien suojelusuunnitelmien toteutusta jatkettiin mm. Mikkelin kaupunkialueella sijaitsevilla Pursialan ja Hanhikankaan pohjavesialueilla. Pohjavesien ja pilaantuneiden maiden puhdistamista on jatkettu riskinalaisilla pohjavesialueilla. Lisäksi haitta-ainepitoisuuksien kulkeutumista pohjavesissä on jatkettu seurannoilla eri puolilla maakuntaa.

Vesienhoitoon on tarjolla rahoitusta ja asiantuntija-apua

Rahoitusta ja asiantuntija-apua hankkeisiin on saatavilla monista eri lähteistä. Ympäristöministeriön kolmivuotinen vesiensuojelun tehostamisohjelma on käynnistynyt. Etelä-Savon ELY-keskus voi myöntää tukea harkinnanvaraisina avustuksina kunnostushankkeisiin, jotka edistävät maakunnan vesienhoidon toteutumista. Avustushakemuksia voi toimittaa Etelä-Savon ELY-keskukseen 10.5.2019 mennessä.

Linkki:

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192, juho.kotanen(at)ely-keskus.fi


Regional information