Navigeringsmeny

Regional information

Etelä-Savon pohjavesien hyvä tila on vaarantunut (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa on tällä hetkellä 169 tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. Pohjavesialueiden määrä tulee kasvamaan meneillään olevan pohjavesien kartoitus- ja luokitusprojektin myötä. Etelä-Savon pohjavesialueista 12 on nimetty riskialueiksi.

Riskialueista viisi on luokiteltu huonoon tilaan. Pohjaveden kemiallinen tila on huono neljällä alueella ja määrällinen tila on huono yhdellä alueella. Pohjavettä ovat pilanneet teollisessa ja muussa toiminnassa käytetyt haitalliset aineet, kuten liuottimet, torjunta-aineet, nitraatit, tiesuola (kloridi) ja arseeni.

Kemiallisen tilan osalta huonoon tilaan määritellyt pohjavesialueet ovat Mikkelin Kauriansalmi ja Pursiala, Pieksämäen Naarajärvi sekä Savonlinnan Punkasalmi. Huonossa määrällisessä tilassa on vain Hanhikankaan pohjavesialue Mikkelissä.

Etelä-Savon ELY-keskus on päivittänyt pohjavesien tilan luokittelua kolmannen vesienhoitokauden 2022–2027 toimenpiteiden suunnittelua varten. Pohjavesien luokittelu on osa koko EU:n kattavaa vesienhoidon suunnitteluprosessia.

Pohjavesiin kohdistuu monia riskejä

Merkittävimmät riskit pohjavedelle aiheutuvat pilaantuneista maa-alueista, liikenteestä, asutuksesta, yritystoiminnasta, maa-ainesten otosta sekä maa- ja metsätaloudesta. Etelä-Savossa on lisäksi kaksi pohjavesialuetta, joiden vedenlaadusta ei ole riittävästi tietoa riskien arvioimiseksi.

Pohjavesialueen riskinalaisuutta arvioidaan sekä kemiallisilla että määrällisillä kriteereillä. Pohjavesialue nimetään riskialueeksi (kemiallinen tila) jos pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka voivat noustessaan vaarantaa pohjaveden tilan. Pohjavesialue voidaan nimetä riskialueeksi myös, jos sen määrällinen tila on uhattuna liiallisen pohjaveden oton tai muun määrälliseen tilaan vaikuttavan toiminnan, kuten ojituksen, vuoksi.

Pohjavesien kemiallinen tila määräytyy vesienhoitoasetuksessa annettujen ympäristölaatunormien perusteella. Lisäksi arvioidaan pohjavedessä todettujen aineiden pitoisuuksien vaikutukset vedenhankintaan ja ympäristöön. Määrällinen tila arvioidaan huonoksi, jos liiallisesta pohjaveden otosta tai muusta pohjaveden pinnankorkeuteen vaikuttavasta toiminnasta aiheutuu haitallisia vaikutuksia ympäristössä.

Mikäli pohjavesialueella on potentiaalista pohjavettä vaarantavaa ihmistoimintaa, mutta veden laadusta ei ole riittävän kattavaa tietoa, nimetään pohjavesialue selvityskohteeksi.

Suojelusuunnitelmat täytäntöön

Tavoitteena on turvata hyvälaatuinen pohjavesi pitkälle tulevaisuuteen, sillä Etelä-Savossa pohjaveden ja tekopohjaveden osuus yhdyskuntien veden käytöstä on noin 85 %.

Suurimmalle osalle riskialueista on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet tulee toteuttaa kiireellisesti hyvän tilan saavuttamiseksi. Maankäytön suunnittelussa pohjavesialueet tulee huomioida niin, ettei uusia riskiä aiheuttavia toimintoja sijoiteta kriittisille alueille. Pohjavesialueiden sisäisestä rakenteesta ja pohjaveden virtauksesta tarvitaan lisää tietoa, jotta pohjavesialueilla voidaan toimia kestävällä tavalla.

Linkki:

Lisätietoja:

Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 220, panu.ranta(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)