Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokantaa kehitetään

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan tietoja päivitetään parhaillaan ajan tasalle. Työ tehdään EU-rahoitteisessa Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta kuntoon –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on laajentaa kulttuuriympäristötiedon käyttäjäkuntaa helpottamalla tiedon saavutettavuutta ja luoda pysyvä järjestelmä ja työnjako kulttuuriympäristöä koskevan tiedon ylläpidosta ja jakamisesta tulevaisuudessa.

Tietokannassa tietoa arvokkaista rakennuksista ja maisemista

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta on luotu vuosina 2002 - 2005 kokoamalla tietoa kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja kulttuurimaisemista. Sitä ylläpitävät yhdessä Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Savonlinnan maakuntamuseo. Tietokanta sisältää inventointien teksti-, kuva- ja paikkatietoaineistoja.

Rakennetun ympäristön osalta tiedot ovat osin vanhentuneita tai jääneet vaillinaisiksi. Tietokannan luomisen jälkeen muun muassa kaavoituksen ja eri hankkeiden yhteydessä tehdyistä inventoinneista vain osa on viety tietokantaan. Nyt myös nämä inventoinnit viedään soveltuvin osin osaksi tietokantaa ja vanhoja inventointitietoja päivitetään mahdollisuuksien mukaan. Tietokantaa kehitetään samalla niin, että sitä voidaan käyttää tulevaisuudessa inventointityökaluna esimerkiksi kaavaselvityksiä tehtäessä. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki Etelä-Savossa tehtävät inventoinnit viedään suoraan tietokantaan, josta ne ovat helposti eri viranomaisten löydettävissä.

Järjestelmän ylläpitoa jatketaan keskeisten toimijoiden yhteistyönä ja kevääseen 2015 mennessä selvitetään, miten muutkin toimijat voisivat osallistua tietokannan täydentämiseen.

Olavi Pakarinen on inventoinut hankkeessa vanhoja kivisiltoja. Tämä kiviholvisilta sijaitsee yksityistiellä Punkaharjun Putikossa. Tie on aikanaan toiminut Punkaharjun kautta Viipurista Savonlinnaan johtavana tienä. Silta on rakennettu arviolta 1880-luvulla. Kuva: Niina Uusi-Seppä

Kulttuuriperintö on osa maakunnan identiteettiä

Kulttuuriperintö on keskeinen osa maakunnan imagoa ja identiteettiä. Sillä on myös suuri merkitys alueen vetovoimaisuudelle ja kilpailukyvylle. Kulttuuriperinnön huomioiminen ja hyödyntäminen vaatii kuitenkin tietoa arvokkaista kohteista ja alueista. Kattavat ja ajan tasalla olevat inventointitiedot rakennusperinnön ja maiseman osalta tarjoavat tätä arvokasta tietoa niin maankäytönsuunnittelun kuin elinkeinotoiminnankin käyttöön. Inventointitieto kiinnostaa varmasti myös alueen asukkaita, vapaa-ajanasukkaita ja matkailijoita.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Niina Uusi-Seppä, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 231, niina.uusi-seppa(at)ely-keskus.fi         

Projektipäällikkö Kirsti Kovanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 193, kirsti.kovanen(at)ely-keskus.fi
 

         


Regional information