Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har fastställt maximiantalet taxitillstånd per kommun i Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har fastställt maximiantalet taxitillstånd per kommun. Beslutet träder i kraft 1.1.2014 och gäller under perioden 1.1.2014–31.12.2014.

I jämförelse med föregående år har det endast skett små ändringar i antalet taxitillstånd.

Tillståndskvoterna påverkas av faktorer för efterfrågan och utbud, som har bedömts utgående från att tillgängligheten på taxitjänster skall vara god för alla kundgrupper både på urbana områden och på landsbygden. I synnerhet när det gäller stora städer och tillväxtcentra har man strävat efter att fastställa de kommunvisa kvoterna till ett sådant antal tillstånd att det finns tillräckligt med taxibilar även då efterfrågan är stor och att servicen inte försämras. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten anser det viktigt att det finns tillräckligt med taxibilar även för näringslivet och kommunernas transportbehov. Vid fastställandet av antalet tillstånd har man därför beaktat behoven av att ordna persontransporterna i anslutning till kommunernas social- och hälsovårdsväsen samt undervisningsväsendet.

Vid fastställandet av maximiantalet taxitillstånd har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten beaktat de väsentligaste faktorerna som påverkar efterfrågan på taxitjänster, såsom befolkningsutvecklingen, befolkningens åldersstruktur, tätortsgraden, antalet serveringsställen och kollektivtrafikens tjänster. Man har även beaktat de uppgifter som inverkar på taxitillgången, såsom antalet befintliga tillstånd, taxitäthet, körkilometrar under föregående år och utvecklingen av taxibeställningar.

I beslutet om kvoterna har antalet taxibilar minskat med ett taxitillstånd (personbil)

i kommunerna Jalasjärvi, Kuortane, Lappajärvi, Lestijärvi, i Vörå kommun med stationsort Vörå-Maxmo och i Seinäjoki stad med stationsort Ylistaro. Antalet taxibilar har minskat med två taxibilar i Vasa stad med stationsort Vasa. Antalet taxibilar i Seinäjoki stad med stationsort Seinäjoki har ökats med två taxitillstånd (personbil och tillgängligt fordon). Maximiantalet taxitillstånd i städerna Jakobstad och Nykarleby har ökats med ett tillstånd (personbil).

Tilläggsuppgifter:

  • Tillståndsexpert Tuija Kurhela, tfn 0295 027 730

 


Regional information