Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för OX2 Wind Finland Ab:s Rajamäenkylä vindkrafts- och kraftledningsprojekt (Södra Österbotten)

OX2 Wind Finland Ab planerar ett projekt i syfte att bygga en vindkraftspark med 57 vindkraftverk i området av kommunerna Storå och Bötom och att bygga en ca 20–26 km lång 400 kV:s luftledning för anslutning av parken till elnätet. Ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) har utförts i projektet och OX2 Wind Finland Ab har skickat en miljökonsekvensbeskrivning för projektet till NTM-centralen i Södra Österbotten, som fungerar som kontaktmyndighet.

I bedömningsförfarandet granskas fem olika genomföringsalternativ: utöver att projektet inte verkställs finns dessutom fyra olika alternativ, som avviker från varandra i fråga om kraftledningsrutten. De planerade vindkraftverken har en maximal effekt på 10 megawatt och kraftverkens totala höjd är högst 300 meter och navhöjden högst 200 meter. Projektområdet för vindkraftsparken ligger ca 5 km från Bötom centralort mot sydost och ca 8 km från Storå centralort norrut. De fyra olika ruttalternativen för kraftledningen går från vindkraftsparken via kommunerna Storå, Kauhajoki och Honkajoki. En delgeneralplan för området görs upp parallellt med MKB-förfarandet.

Sammanlagt 27 ställningstaganden lämnades in av myndigheter, föreningar och företag och 13 åsikter lämnades in av privatpersoner. NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen.

På basis av bedömningen som framförs i bedömningsbeskrivningen, samrådet och egen granskning har NTM-centralen ansett att projektets mest betydande konsekvenser för miljön orsakas av bullret som kraftverken alstrar, av blinkande ljus och skuggor samt kraftverkens konsekvenser för landskapet och kulturmiljön. I fråga om kraftledningen anses att elöverföringsalternativ 1 medför minst påverkan, även om konsekvenserna bl.a. för kulturmiljöobjekten är större än i de andra elöverföringsalternativen. Enligt den motiverade slutsatsen är projektet i sin helhet genomförbart när man i den fortsatta planeringen tar hänsyn till de framförda åtgärderna för att lindra konsekvenserna.

I den fortsatta planeringen av projektet förutsätter NTM-centralen att det görs en noggrannare utredning om projektets konsekvenser för Naturaområdet Lappfjärds ådal. För att konsekvenserna ska bli mindre bör i den fortsatta planeringen fästas särskild uppmärksamhet på vattenavledningsrutterna, vattenskyddskonstruktionerna, konstruktionerna för överskridning av fårorna och tidpunkten för arbeten. I den fortsatta planeringen bör uppmärksamhet fästas även på mark- och grundvattenförhållandena.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/rajamaenkylavindkraftochkraftledningMKB  

Mer information:

  • Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027 655
  • Miljöskyddschef Päivi Kentala, tfn 0295 027 828

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)