Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för vindkraftspark Juthskogen (landskapen i Österbotten)

JWP Juthskogs Wind Park Ab planerar att bygga 19–22 vindkraftverk i området av Juthskogen, som ligger ungefär tio kilometer från Malax centrum mot sydost i området mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen, som går på den västra sidan av riksväg 8.

De planerade kraftverkens enhetseffekt är 6–8 MW och projektets totala effekt är 133–169 MW. Kraftverkens totala höjd är 275–300 meter och rotorns diameter är 180–200 meter. Utöver vindkraftverken byggs också bl.a. servicevägar, markkablar och ett ställverk. När det gäller elöverföringen framförs två olika sträckningsalternativ.  

Projektets miljökonsekvenser har bedömts i ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), i vilket NTM-centralen i Södra Österbotten har varit kontaktmyndighet. Bolaget har 29.1.2020 skickat en miljökonsekvensbeskrivning till NTM-centralen. Sammanlagt 27 utlåtanden, expertkommentarer och åsikter har skickats in under samrådet.

På basis av bedömningen i MKB-beskrivningen, samrådet och egen granskning har NTM-centralen ansett att i synnerhet till landskapet, människorna och fågelbeståndet utsätts för de mest betydande miljökonsekvenserna av projektet. Landskapskonsekvenserna framträder i synnerhet i det värdefulla landskapsområdet Övermalax-Åminne av riksintresse, som ligger på den norra sidan av projektområdet, medan konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden och trivsel är mest betydande i byarna Ribäcken och Björknäs, som ligger mellan Juthskogen och de andra vindkraftsprojekten i närområdet. Osäkerhetsfaktorerna i anslutning till bl.a. de stora dagrovfåglarnas revir gjorde det svårare att dra slutsatser om fågelbeståndet. I det fortsatta arbetet med projektet förutsätter kontaktmyndigheten att konsekvensbedömningen preciseras i synnerhet när det gäller havsörnen.

Två av alternativen i bedömningen var större än vindkraftsområdet enligt etapplan 2 till Österbottens landskapsplan och ett alternativ överensstämde med landskapsplanen. MKB-kontaktmyndigheten anser att alternativet enligt landskapsplanen är mera genomförbart med avsikt på miljökonsekvenserna. När det gäller alternativen för elöverföringen kunde det genomförbaraste alternativet med avsikt på miljökonsekvenserna inte bedömas, eftersom utredningarna i det andra elöverföringsalternativet delvis var bristfälliga.

Bedömningsbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats finns i sin helhet på adress:

Överinspektör Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403

Mer information:

Överinspektör Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)