Navigeringsmeny

Regional information

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Soiniin ja Ähtäriin suunnitteilla olevan Kimpilamminkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)

Energiequelle Oy suunnittelee 8,5 km Soinin kuntakeskuksesta etelään ja noin 20 km Ähtärin kaupungin keskustasta koilliseen sijaitsevalle Kimpilamminkankaalle enintään 29 voimalan tuulivoimahanketta.

Hankkeen voimaloiden kokonaisteho on enintään 290 MW yksittäisen voimalan tehon ollessa enintään 10 MW. Suunnitteilla olevien voimaloiden enimmäismitat ovat napakorkeus 200 m, lavan pituus 100 m ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, voimaloiden väliset maakaapelit ja mahdollisesti 1-2 sähköasemaa. Hankkeen sähkönsiirron osalta tarkastelussa on kaksi eri linjausvaihtoehtoa. 

Hankevastaava toimitti 23.12.2019 hankkeesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja 4.3.2020 ELY-keskus antoi ohjelmasta YVA-menettelyn mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon.

Arviointiohjelmasta jätettiin ELY-keskukselle yhteensä 32 lausuntoa, mielipidettä ja asiantuntijakommenttia. Näiden perusteella ELY-keskus piti arviointiohjelmaa riittävänä muutamin täydennyksin. Erityisesti hankkeesta aiheutuvien melu- ja välkehaittojen arvioinnin todettiin olevan haasteellista, koska teholtaan ja korkeudeltaan vastaavia voimaloita ei ole vielä käytössä. Tehtävässä vaikutusten arvioinnissa edellytetäänkin noudattamaan varovaisuusperiaatetta ja esittämään arviointiin liittyvät epävarmuustekijät. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsee päiväpetolintujen reviirejä, joten uhanalaisiin päiväpetolintuihin ja erityisesti maakotkaan kohdistuva arviointi tulee perustua riittävän luotettavaan ja kattavaan aineistoon. Maisemaan kohdistuvien vaikutusten osalta tulee huomioida mm. lähikyliin ja hankealueen halki kulkevaan Arpaisten ulkoilu- ja vaellusreittiin kohdistuvat vaikutukset.  

YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa hankevastaava laatii hankkeen ympäristövaikutuksista arviointiselostuksen, josta ELY-keskus YVA-yhteysviranomaisena antaa perustellun päätelmän uuden kuulemiskierroksen jälkeen. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään hanketta koskeviin mahdollisiin lupahakemuksiin.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta https://www.ymparisto.fi/kimpilamminkankaantuulivoimaYVA

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)