Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för vattentäkt i Karhinkangas (Mellersta Österbotten)

Affärsverket Karleby Vatten har 5.12.2018 lämnat in ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarande vid miljökonsekvensbedömning till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten som fungerar som kontaktmyndighet. Projektet gäller grundvattentäkt i grundvattenområdena i Karhinkangas och Sivakkokangas som ligger i Lochteå i Karleby. Projektets mål är att förbättra leveranssäkerheten för hushållsvatten i Karleby stadskärna och i projektet förbereder man sig också på att distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov.

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas tre alternativ för genomförande, beroende på alternativet byggs 8–9 vattentäkter och vattenuttaget 8 000 – 12 000 m3/d grundvatten. Dessutom granskas ett s.k. nollalternativ, vilket innebär att projektet inte skulle genomföras.

Kontaktmyndigheten har tagit emot 16 utlåtanden och kommentarer från sakkunniga samt en åsikt med flera undertecknare. I kontaktmyndighetens utlåtande som NTM-centralen gav 5.3.2019 anses bedömningsprogrammet vara tillräckligt. Kontaktmyndigheten förutsätter dock att särskilt projektets konsekvenser för grundvattnets kvalitet och kvantitet bedöms och likaså på lång sikt konsekvenserna för verksamheten i Nutturakangas och Sivakkokangas vattentäkter som ligger i projektområdet. Dessutom bör det granskas hur ändringarna i grundvattenståndet påverkar vattenbalansen på åker- och skogsmarker, ytvattenståndet, vattenföringen och försurningen i vattendragen.

I bedömningen ska man beakta övriga verksamheter som finns i området och den miljöbelastning som de orsakar samt de begränsningar som orsakas av verksamheten på  Försvarsmaktens övningsområde som finns i projektområdet. Kontaktmyndigheten anser att de naturutredningar som den projektansvariga framför att ska göras i samband med bedömning är täckande, då konsekvenserna som riktas mot Naturaområdet på Vattajaudden bedöms i en separat behovsprövning för Naturabedömning.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande i sin helhet finns på webben: www.miljo.fi/karhinkangasvattentaktMKB.

Tilläggsuppgifter:

  • Överinspektör Elina Venetjoki, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 016 403

Regional information