Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-beskrivningen för vindkraftsprojektet i Halsua (Mellersta Österbotten)

Halsuan Tuulivoima Oy har tillsammans med OX2 Wind Finland Ab planerat ett projekt i syfte att bygga en vindkraftspark i Halsua kommuns område.  Ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) har utförts i projektet och projektaktörerna har skickat en miljökonsekvensbeskrivning för projektet till NTM-centralen i Södra Österbotten, som fungerar som kontaktmyndighet.

Vindkraftsparkens projektområde ligger i Halsua kommuns östra del mellan tätorterna Halsua och Lestijärvi. Vindkraftsprojektet består av två projektområden: Kannisto och Honkakangas. I bedömningsförfarandet granskas två egentliga alternativ för genomföring och alternativet att inte genomföra projektet, dvs. ett nollalternativ.  I det mera omfattande alternativet ALT 1 granskas byggande av 54 kraftverk på ett 8700 hektar stort område och i det mindre alternativet ALT 2 byggande av 33 kraftverk på ett 3600 hektars område. De planerade vindkraftverken har en maximal effekt på 10 megawatt och kraftverkens totala höjd är högst 300 meter. Elanslutningen sköts med 400 kV:s kraftledningen Lestijärvi-Alajärvi som går genom projektområdet.  En delgeneralplan för området görs upp parallellt med MKB-förfarandet.

Sammanlagt 29 ställningstaganden lämnades in av myndigheter och föreningar samt åtta åsikter lämnades in av privatpersoner. NTM-centralen i Södra Österbotten har 31.3.2020 gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-beskrivningen. NTM-centralen har ansett att projektets viktigaste konsekvenser för miljön orsakas av bullret, blinkande ljus och skuggor som kraftverken ger upphov till samt av kraftverkens konsekvenser för naturmiljön i området. I alternativ ALT 1 har de största konsekvenserna identifierats för kungsörnsreviren och populationen av vildren, vilket försämrar alternativets genomförbarhet som sådant. Alternativ ALT 2 anses ha mindre konsekvenser för människans levnadsförhållanden och trivsel. Med anledning av ovan anser kontaktmyndigheten att miljökonsekvenserna av alternativ ALT 2 är uppenbart mindre än av alternativ ALT 1.  I den fortsatta planeringen av projektet förutsätter NTM-centralen att det görs en noggrannare utredning om projektets konsekvenser för områdets vildrenspopulation.

Bedömningsbeskrivningen och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/halsuavindMKB

Mer information:

  • Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027 655
  • Miljöskyddschef Päivi Kentala, tfn 0295 027 828

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)