Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralen i Södra Österbotten blir riksomfattande kontaktpunktsmyndighet för tillståndsförfaranden i anslutning till förnybar energi (Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)


En riksomfattande kontaktpunktsmyndighet inrättas för att göra det smidigare med tillståndsförfaranden i anslutning till förnybar energi. Funktionen grundar sig på en lag som nyligen stadfästs och enligt lagen är det NTM-centralen i Södra Österbotten som blir kontaktpunktsmyndighet. Lagen träder i kraft 30.6.2021 och då inleds också kontaktpunktsmyndighetens verksamhet.
 
Kontaktpunktsmyndigheten är en ny myndighet som betjänar hela landet och har som uppgift att centraliserat ge rådgivning om tillståndsförfaranden och administrativa förfaranden till projektutvecklare, utarbeta en handbok som stöd för projektutvecklare samt följa upp tidsfristerna för tillstånd och delta i beslutsfattandet som gäller tidsfristerna. Elektronisk kommunikation utgör en viktig del av verksamheten. Den centraliserade rådgivningen och elektroniska kommunikationen betjänar särskilt dem som ska främja genomförandet av olika projekt. Verksamheten gäller såväl tillståndsprocesser som andra administrativa processer, såsom planläggning.
 
Kontaktpunktsmyndighetens verksamhet baserar sig på lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020), som stadfästes av republikens president 17.12.2020. Som bakgrund till lagen ligger Europeiska unionens omarbetade direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (RED II) och syftet med lagen är att göra tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden smidigare för projekt som gäller produktionsanläggningar för förnybar energi. Lagen gör det möjligt för sökanden att sköta ärendet via den nya elektroniska kontaktpunkten.
Dessutom föreskrivs det i lagen om bindande tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden i fråga om kraftverk som producerar elektricitet.