Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto aloittaa toimintansa (Pirkanmaa)


Kesäinen järvimaisema kuvattuna Pyhäjärven rannalta. (Kuva Kati Ojala)

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt uuden vesienhoidon verkostohankkeen eteläisen Pirkanmaan alueella. Verkostossa asiantuntijat, tavalliset kansalaiset, erilaiset järjestöt ja yhdistykset voivat yhdessä miettiä esimerkiksi rehevöitymisen taustalla olevia ongelmia ja miettiä keinoja kohti kirkkaampia vesiä.

- Hankkeen tarkoituksena on Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteiden toteuttaminen esimerkiksi uusien vesistö- ja valuma-aluekunnostusten myötä. Verkostotyötä on tehty aiemmin Ikaalisten reitin alueella ja tästä saatuja oppeja ja hyviä kokemuksia hyödynnetään nyt uudella alueella, kertoo vesienhoidon suunnittelija Kati Ojala Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Verkostointihanke ulottuu seitsemän kunnan alueelle: mukana on vesistöjä ja niiden valuma-alueita Lempäälästä, Vesilahdelta, Akaalta, Valkeakoskelta, Urjalasta, Pirkkalasta ja Nokialta. Hankealue on rajattu vesistöjen valuma-alueita noudatellen siten, että Pyhäjärven pohjoisosa jää ulkopuolelle. Syynä tähän on se, etteivät pohjoisesta tulevat vedet vaikuta eteläisen järvialueen veden laatuun.
 


Hankealue ulottuu seitsemän kunnan alueelle.


Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkoston aloitustapaaminen pidetään etäyhteydellä 9. marraskuuta. Mukaan ovat tervetulleita kaikki alueen vesien tilasta ja hoidosta kiinnostuneet tahot. Tapahtumassa kerrotaan verkoston taustoista sekä työskennellään pienryhmissä verkoston tulevaa toimintaa ideoiden.

Ilmoittautuminen etätapaamiseen on nyt auki ja mukaan saa tulla matalalla kynnyksellä! Tietoa verkostosta ja sen tulevista tapahtumista saa myös levittää omissa verkostoissaan.

Verkostojen työllä pyritään parantamaan alueen vesien tilaa

Eteläisen Pirkanmaan vesien tila on monilla vesistöillä tyydyttävä tai jopa välttävä. Kesäiset sinileväesiintymät ovat yleisiä ja rehevöityminen haittaa esimerkiksi vesien virkistyskäyttöä. Vesistöissä ja valuma-alueen puolella tehtävillä kunnostustoimenpiteillä pyritään parantamaan vesien tilaa ja saavuttamaan EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) asettamat vesimuodostumien hyvän tilan tavoitteet.

 

Pintavesien ekologinen tila Pirkanmaalla 2019. Suomen ympäristökeskus ja Pirkanmaan ELY-keskus. Taustakartta Maanmittauslaitos.


Vesistön hyvän tilan saavuttaminen hyödyttää koko aluetta. Virkistysmahdollisuudet kohenevat ja kunnostustoimien myötä luonnon monimuotoisuus paranee, niin valuma-alueen peltojen pientareilla kuin vesiympäristössäkin. Puhtaat vesistöt ovat kunnille ja elinkeinoelämälle tärkeä vetovoimatekijä. Hyvin voiva vesiympäristö pystyy myös vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Verkostointihankkeen taustalla on ympäristöministeriön vesienhoidon tehostamisohjelma, joka haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelma kokoaa yhteen tekijät, varmistaa toimenpiteiden rahoituksen ja luo jatkuvuutta vesiensuojeluun. Ohjelman yhtenä tavoitteena on alueellisten asiantuntijaverkostojen toiminnan vahvistaminen sekä uusien verkostojen syntyminen. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää vuosittain ohjelmaan perustuvaa, harkinnanvaraista tukea vesistökunnostushankkeille. Rahoitushaku käynnistyy 18.10. ja lisätietoa hakemisesta saa ympäristöministeriön sivuilta sekä ottamalla yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijoihin.
 

Elokuussa 2021 Pyhäjärvellä ja muillakin eteläisen Pirkanmaan vesistöillä esiintyi runsaasti sinilevää, kuten satelliittikuvastakin voi havaita. Runsastuvien sinileväesiintymien taustalla on usein vuosia tai vuosikymmeniä kestänyt ravinnekuormitus ja rehevöityminen. (Sisältää muokattua Copernicus-dataa & USGS/NASA Landsat program dataa, SYKE 13.08.2021)


Lisätietoja:

  • Vesienhoidon asiantuntija Salla Taskinen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 150
  • Vesienhoidon suunnittelija Kati Ojala, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 334

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi