Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Håll Finland fritt från den afrikanska svinpesten! (Österbotten)

Jord- och skogsbruksministeriet vill skydda svinen som vistas utomhus på finska svingårdar för afrikansk svinpest. Därför får svinen inte hållas utomhus på andra gårdar än på dem som byggt stängsel enligt kraven. För stängslen kan beviljas understöd om de uppfyller kraven. När man skyddar svinen, tryggar man samtidigt hela livsmedelskedjan. Att hålla Finland fritt från afrikansk svinpest är ett krav på export av griskött, köttprodukter och flera andra animaliska produkter. Därför är det väldigt viktigt för hela livsmedelsindustrin att sjukdomen motarbetas.

Regeringen har beslutat förlänga tiden för ansökan om understöd för att bygga stängsel runt utehägn för svin fram till den 28 februari 2018. Den ursprungliga ansökningstiden gick ut den 30 september 2017. Vidare har jord- och skogsbruksministeriet beslutat att de nya kraven på stängsel börjar gälla den 1 juni 2018 i stället för den 1 januari 2018.

Bestämmelser om kraven på att sätta upp stängsel runt utehägn för svin finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur. Enligt förordningen är det förbjudet att hålla svin utomhus med undantag för

  • djurparker,
  • svin som hålls kopplade under rastning eller
  • utehägn som i enlighet med kraven i förordningen har skyddats med ett dubbelt stängsel av ståltrådsnät eller elstängsel eller med tillräckligt stadiga konstruktioner så att frigående vildsvin inte kommer i kontakt med svin som hålls i hägn

När kraven på stängsel träder i kraft den 1 juni 2018 ska uppfyllandet av kraven kontrolleras i samband med övervakningen enligt lagen om djursjukdomar. Regionförvaltningsverket kan bestämma att den som överträder kraven på stängsel ska uppfylla kraven vid vite. Med stöd av lagen om djursjukdomar kan regionförvaltningsverket också under vissa förutsättningar förbjuda transport av svin till eller från hållningsplatsen om kraven inte följs. Enligt jord- och skogsbruksministeriet är dessa försiktighetsåtgärder viktiga med tanke på den risk som afrikansk svinpest innebär för den finska livsmedelsproduktionen.

Understöd för byggande av stängsel enligt kraven i jord- och skogsbruksministeriets förordning kan sökas hos NTM-centralen fram till den 28 februari 2018. NTM-centralerna beviljar understöd redan innan denna tidsfrist går ut. Stängslen ska vara färdiga senast den 31 maj 2018.

Läs hur man söker om stödet på Mavis hemsida, http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/odlare/Sidor/understod-for-uppsattande-av-skyddsstangsel-runt-utehagn-for-svin.aspx


Regional information