Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

ESR-hankkeilla elinvoimaa Etelä-Savoon (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savossa on käynnistynyt useita uuden rakennerahastokauden ESR-rahoitteisia hankkeita, joilla edistetään Etelä-Savon elinvoimaisuutta ja elinkeinopolitiikkaa. Hyvä esimerkki käynnistyneestä uudesta työllisyyshankkeesta on Pieksämäellä alkanut TYÖura - oma ura työelämään -hanke. Hankkeen hakijana on S. ja A. Bovallius-säätiö, jolla on vahva kokemus aikaisemmista työllisyyshankkeista sekä kuntouttavasta- ja valmentavasta työstä Pieksämäen seudulla.

TYÖura -hankkeen lähtökohtana on kehittää Pieksämäen alueen eri toimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten hyväksi. Hankkeessa luodaan toimintamalli, missä hankkeen työvalmentaja on asiakkaan mukana alusta asti aktivointisuunnitelmaa suunnittelemassa sekä viemässä häntä eteenpäin avoimille työmarkkinoille. Asiakkaan, hanketoimijoiden ja TE-palveluiden yhteistyönä laaditaan asiakkaalle toimintasuunnitelma, jonka avulla yksilölle pyritään löytämään paras polku eteenpäin työelämään.

Pieksämäellä työvalmentajat tiivistämään yhteistyötä

Pieksämäen kaupunki on perustanut keväällä 2015 Siilin vanhalle koululle työtoimintakeskuksen. Työvalmentajien työpanosta käytetään tiivistämään kaupungin eri yksiköiden ja työllisyystoimijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyöllä on tarkoitus löytää verkostosta ne potentiaaliset työnhakija-asiakkaat, joita tuetaan ja viedään eteenpäin eri työllistymispoluille.

Hankkeessa toimii työnetsijä, jonka tehtävänä on löytää alueen yrityksistä työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja. Hankkeessa tiivistetään eri tahojen välistä yhteistyötä päällekkäisen työn välttämiseksi (mm. Pieksämäen yrittäjät, eri oppilaitokset, kauppakamari ja Pieksämäen Seudun Liikunta ry.). Hanke edistää asiakkaiden työmarkkina-asemaa erilaisten oppimismoduulien ja koulutuksien keinoin: muun muassa CV:n päivitykset, korttikoulutukset, osaamisen päivittäminen, räätälöidyt koulutukset yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Lisäksi hankeasiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta eri jatkopoluille. Hankkeen tavoitteena on saada toimintaan mukaan noin 100 työnhakija-asiakasta.

Uusia ketteriä malleja työllisyydenhoitoon

Alkaneella hankekaudella eri työllisyystoimijat ovat hakeneet aktiivisesti ESR-hankerahoitusta paikallisesti ja alueellisesti. Tavoitteena hanketoimijoilla on ollut työllisyyden hoidon kehittäminen verkostoyhteistyössä eri työllisyystoimijoiden kanssa. Mukana verkostoissa ovat TE- palvelut, työnantajat, yritykset, kunnat, oppilaitokset ja järjestöt. Yhteisenä tavoitteena on löytää työllisyyden hoitoon uusia vaikuttavia ja ketteriä toiminta- ja työskentelymalleja.

Työllisyyden hyvä hoitaminen, työttömyyden alentaminen sekä yritysten tarvitseman osaavan henkilöstön varmistaminen ovat osa alueen elinkeinopolitiikan kehittämistä. Etelä-Savossa oli heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita 10207 henkilöä.

Kuntien velvollisuus työmarkkinatuen rahoitusosuuden maksamisesta konkretisoitui vuoden 2015 alusta 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin. Esimerkiksi Bovalliuksen TYÖura -hanke luo osaltaan pohjaa sille, että pitkittyneestä työttömyydestä henkilöt ohjautuvat mahdollisimman pian takaisin työelämään.

Hankkeita vireillä eri puolilla Etelä-Savoa

Etelä-Savon alueella on alkanut useita työllisyyttä, syrjäytymisen ehkäisyä ja tasa-arvoisempaan työmarkkina-asemaan pääsemistä edistäviä hankkeita. Yksi näistä on Mikkelin ja Savonlinnan alueilla toimiva Lauha-hanke. Savonlinnassa ovat vireillä INTO- ja Yhdessä eteenpäin -hankkeet, Mikkelissä Saraste -hanke ja Etelä-Savon ammattiopisto vetää TOPIKS- ja Kotomaatti -hankkeita. Lisäksi Mikkelissä ja Pieksämäellä ovat menossa Salvos- ja Varikko -hankkeet. 

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 089
 

                                  

 


Regional information