Navigeringsmeny

Yrityksen kehittämisavustus - teksti

Understöd för utvecklande av företag

Understöd ger företaget en ny riktning och ökad tillväxt

Behöver ditt företag hjälp med att förnya sin affärsverksamhet eller gå ut på den internationella marknaden? Med understödet för utvecklande av företag kan vi stöda företagets helhetsbetonade utveckling och skapa bättre förutsättningar för din affärsverksamhet. 

Vi beviljar understöd för utvecklande av företag till små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt.

Inom ramen för lagstiftningen kan understöd för utvecklande av företag beviljas företag inom nästan alla branscher, exklusive primärproduktion av jordbruk, skogsbruk och fiske samt förädling av jordbruksprodukter. Vid beviljandet av understöd beaktas emellertid EU:s branschspecifika begränsningar samt de ELY-centerspecifika riktlinjerna för företagsfinansiering, med vilka ELY-centralerna har specificerat finansieringsriktningen.

Hurdana företag kan beviljas understöd?

Företaget ska ha viljan att utveckla sin affärsverksamhet på ett helhetsbetonat och betydande sätt samt färdigheten att ta tag i nya möjligheter för affärsverksamhet. Företaget kan ha ett behov att förnya sin affärsverksamhet för att göra sin verksamhet mer lönsam på en förändrad marknad eller för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och internationalisering.

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas små och medelstora företag som har förutsättningarna för lönsam verksamhet och tillräckligt med egna resurser för utvecklingsåtgärder som förbättrar konkurrenskraften. Företaget finansierar själv minst hälften av utvecklingsprojektet.

Det stiftas om understöd för utvecklande av företag i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet år 2021–2028 (758/2021) och i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (895/2021) som utfärdats med stöd av den ovannämnda lagen. Finansieringen är beroende på prövning.

Målen för understöd för utvecklande av företag

Med hjälp av understöd för utvecklande av företag kan man utveckla existerande affärsverksamhet eller skapa helt ny affärsverksamhet ur företagets synvinkel. Man kan även sikta på att förbättra möjligheterna för export och internationalisering eller att söka tillväxt genom att utveckla nya produkter, tjänster eller produktionsmetoder. Företaget kan försöka nå nya marknader eller kartlägga nya möjligheter för affärsverksamhet.

Företaget ska utarbeta en projektplan för utvecklingsprojektet som innehåller de planerade åtgärderna, deras tidtabell och kostnader, samt vilka resultat projektet strävar att uppnå. Projektet ska skilja sig från företagets övriga verksamhet och det ska hjälpa att betydligt förbättra konkurrenskraften. Då man utarbetar planen kan man gå igenom den tillsammans med NTM‑centralen.

Kostnader för löner, konsultationer, resor, deltagande i mässor och motsvarande kan stödas med högst 50 % av de utgifterna som ligger som grund för understödet. Investeringar som ingår i projektet kan stödas med 10–35 % av utgifterna som ligger som grund för understödet, beroende på företagets storlek och hemort.

 

 

Ansökan

Finansiering under den nya EU-programperioden 2021–2027

För understöd för utvecklande av företag finns i huvudsak endast medel ur EU-programmen tillgängliga.

Kriterierna för att ansöka om finansiering under EU-programperioden 2021–2027 och information om det elektroniska ansökningssystemet EURA2021 ges närmare på sidan Strukturfonder.fi.  

Ansökan on nationella finansiering och EU:s Brexit-justeringsreserv

Nationella medel samt EU:s Brexit-justeringsreserv

  1. För undersöknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet hos små företag i södra och västra Finland (Små företag definieras som företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansräkning på högst 10 miljoner euro) som hör till utvecklings- och investeringsprojekt och när det gäller:
  • ett företag som deltar eller har deltagit i utvecklingsprojekten för undersökning, utveckling och innovation vid yrkeshögskolor, universitet eller forskningsinstitut eller
  • ett företag som är under fem år gammalt och är i startskedet. Med ett nystartat företag avses ett företag som är mindre än fem år gammalt. Företagets ålder räknas från företagets registreringsdag. Dessutom förutsätts det att företaget inte har  fortsatt ett annat företags verksamhet och att produkten  inte tidigare har lanserats i ett annat företag och att företaget  inte har bildats genom  fusion. Som ett undantag räknas de företag som bildats genom fusion och är under fem år gamla.

Om företaget ingår i en koncern måste alla företag i koncernen vara under fem år vid tidpunkten för finansieringsbeslutet.

2. För företagens utvecklings- och investeringsprojekt finansierade genom EU:s Brexit-justeringsreserv för att minska de skadliga effekterna av Storbritanniens och Nordirlands utträde ur EU. Se mera.

3. För investerings- och utvecklingsprojekt till följd av den plötsliga omstruktureringen, i Jämsä och Nådendal.

4. För utveclingsprojekt i Södra Karelen och Kymmenedalen.

5. För projekt för utveckling av internationaliseringskapacitet hos mikro- och småföretag södra och västra Finland (sökande efter södra Finland är avslutat) i enlighet med tillväxtaccelerationsprogrammet. Se programmet för tillväxtaccelerator för mer information.

6. Projekt för utveckling av ny företagsverksamhet inom torvbranschen.

Ansökningar för ovan nämnda ändamål lämnas in elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv.

Innan du lämnar in ansökan rekommenderar vi att du kontaktar NTM-centralens finansrådgivning för att utreda projektets finansieringsmöjligheter.

Finansiering för SMF företag - fråga experten

  • Ring 0295 024 600
  • E-post pkrahoitusneuvonta(at)ely-keskus.fi

Du kan även kontakta NTM-centralens finansieringsexpert.

Bekanta dig också med NTM-centralens riktlinjer för finansiering för att reda ut projektets finansieringsmöjligheter inom det område där ditt utvecklingsprojekt genomförs.

Tidigare beslut

Regionförvaltningens e-tjänst sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv

  • Ändringsansökningar
  • Ansökan om utbetalning
  • Endast elektronisk ansökan

Regional information


Yritysten kehittämisavustukset - linkit Muut

  TA KONTAKT MED EN EXPERT

  Ta kontakt med en expert på
  NTM-centralen redan då du håller
  på att planera projektet, innan du
  lämnar i ansökan

 

E-TJÄNSTER

  GÖR EN FINANSIERINGSANSÖKAN

  1. Läs ansökningsanvisningarna

  2. Gå in i ansökan
     
(Katso-kod)

 

  FYLL I UTBETALNINGSANSÖKAN

  1. Läs ansökningsanvisningarna

  2. Gå in i ansökan
      (Katso-kod)

 

Uppdaterad: 31.05.2023