Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

En handledning för att använda numeriska modeller vid miljökonsekvensbedömning av industrianläggningar utarbetas

I ett projekt som koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland och finansieras av miljöministeriet utarbetas en handledning i användning och tolkning av olika slags simuleringar för bedömning av utsläpp och miljökonsekvenser från industrianläggningar i MKB-processen och tillståndsprövningar. Handledningen blir klar i slutet av 2022.

Handledningen har som mål att förbättra kvaliteten på MKB-dokument och tillståndsansökningar samt stöda MKB-processer och tillståndsprövningar och göra dem smidiga genom att ge myndigheter, verksamhetsutövare och konsulter tillgång till bästa möjliga information för tolkningen.

Handledningen ger information om hur, när och i vilken omfattning man i industriella projekt bör simulera spridningen av utsläpp (buller, vatten, damm, luft, lukt) från verksamheten och de miljökonsekvenser detta ger upphov till. I handledningen behandlas simuleringsprocesser, behov av uppgifter för simuleringar, felkällor och bedömning av osäkerhet samt beskrivning av simuleringsresultat och osäkerhet i de dokument som utarbetas.

Läs mera:

En handledning för att använda numeriska modeller vid miljökonsekvensbedömning av industrianläggningar utarbetas (NTM-centralens meddelande 22.12.2021)