Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

NTM-centralernas tillsyn över miljötillstånd är nu avgiftsbelagd, de första fakturorna sänds i oktober

I den nya miljöskyddslagen, som trädde i kraft den 1 september 2014, utvidgades de statliga och kommunala miljövårdsmyndigheternas och NTM-centralernas möjligheter att ta ut avgifter för sina prestationer.

Avgifter har tidigare tagits ut främst för behandling av tillståndsansökningar och anmälningar, men i den nya lagen gäller avgifterna även tillsynen. Till de nya avgiftsbelagda prestationerna hör periodiska inspektioner av tillståndspliktig och registreringspliktig verksamhet, annan regelbunden tillsyn enligt tillsynsprogram, inspektioner vid olyckor, olägenheter och överträdelser samt tillsyn över att ett förbud eller föreläggande iakttas eller tillsyn över avbrytande av verksamheten.

Miljöministeriet och utvecklings- och förvaltningscentret gav i maj 2015 anvisningar om hur NTM-centralerna som statliga tillsynsmyndigheter ska införa avgifterna i praktiken. De första fakturorna över tillsynsprestationer sänds till verksamhetsutövare från och med oktober 2015, även om tillsynsprestationen utförts redan tidigare under året. Orsaken till dröjsmålet är att utvidgningen och omändringen av datasystemet för bestämmande och behandling av avgifter varit mer tidskrävande än väntat. Dröjsmålet gäller alla NTM-centraler.

Mer information om beloppet av de avgifter som hänför sig till tillsynen över miljötillstånd finns i bilagan nedan, och samma information lämnas även av NTM-centralen i respektive region.

Bilagor:


Regional information