Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralen söker ändring i innehållet i tillståndet för fiskodlingen utanför Larsmo och Jakobstad (Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten anser att fiskodlingen i havet utanför Larsmo och Jakobstad kan vara i konflikt med målsättningen inom vatten- och havsvården. NTM-centralen söker ändring i tillståndet som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beviljat 17.4.2020 för Ekofish Ab:s odling av fisk i nätbassänger i havet utanför Larsmo, för att man ska kunna säkerställa att fiskodlingen inte är i konflikt med EU:s ramdirektiv för vatten och havsstrategi och inte hindrar att vatten- och havsvårdens statusmål uppnås. Inverkan av fiskodlingen sträcker sig förutom till öppna Bottenviken också till kustområdena utanför Larsmo och Jakobstad (kustvattenförekomsterna Kallan och Uusikaarlepyy ulko).

Målsättningen med vatten- och havsvården är att skydda, förbättra och återställa kustvattnen och Östersjön så att deras status inte försämras samt att deras status är åtminstone god. Bottenviken uppnår inte havsvårdens målsättning om god status. Kallans kustvattenförekomst, som skulle vara närmast fiskodlingen, bedöms ha måttlig status och uppnår inte vattenvårdens mål om god status. Bottenvikens och Kallans försvagade status beror på att mängden näringsämnen är för stor och direkta övergödningseffekter såsom försämrat siktdjup, förändringar i växtplanktonsamhället och ökad mängd trådalger.  

Fiskodlingars miljökonsekvenser omfattar utsläpp av näringsämnen, såsom kväve och fosfor, som orsakar övergödningsproblem. Enligt tillståndsbeslutet beräknas utsläppen orsakade av Ekofish Ab:s verksamhet vara 2 400 kg fosfor och 26 540 kg kväve per år. Enligt NTM-centralens uppfattning kan inverkan av fiskodlingens utsläpp därför försvåra möjligheterna att uppnå målen om god status i dessa havsområden, som för närvarande befinner sig relativt nära god status. NTM-centralen i Södra Österbotten har i sitt besvär påpekat att havsområdena som påverkas av fiskodlingen inte har uppnått god status och anser att målen med vatten- och havsvården inte tillräckligt har beaktats i tillståndsbeslutet.

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande expert Anna Bonde, tfn 0295 027 777
  • Gruppchef Päivi Karttunen, tfn 0295 027 824
  • Direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, tfn 0295 027 560

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)