Navigeringsmeny

Regional information

ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä Karahkan tuulivoimapuiston (Oulainen) yleiskaavan ympäristövaikutusten arvioinnista (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmän VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n Karahkan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA). Hankkeessa on toteutettu vuonna 2017 päivitetyn YVA-lain mahdollistamaa YVA- ja kaavamenettelyn yhdistämistä ensimmäisenä Suomessa.

Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyisivät maisemaan. Näkyvyyttä voimaloille on lähinnä avoimilta pelto- ja suoalueilta ja maisemalliset muutokset näillä alueilla on arvioitu korkeintaan kohtalaisiksi. Maisemavaikutukset Piipsjärven maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle olisivat paikoin suuret. Maisemavaikutusten arvioinnin täydentäminen on ELY-keskuksen mielestä tarpeen hankkeen pohjois- ja koillispuolen asutuskeskittymiä sekä Piipsjärven maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa koskien.

Meluvaikutukset on arvioitu virallisten ohjeistusten mukaisesti eivätkä asutukselle asetetut melun raja-arvot ylity.

Hankealueen luontokohteet on otettu suunnittelussa hyvin huomioon. Sähkönsiirron luontovaikutusten arviointia täydennetään jatkosuunnittelussa, kun valinta sähkönsiirtoreitistä on tehty.

Asukaskyselyn tuloksia ei ole esitetty arviointiselostuksessa. Tulokset tulee lisätä arviointiselostukseen ja täydentää arviointia tulosten pohjalta. Muutoin ELY-keskus pitää osallistamista riittävänä.

Yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa on arvioitu vähäisiksi. Yhteisvaikutusten arviointia on tarpeen täydentää maiseman osalta.

Puolustusvoimat ottaa kantaa hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen, kun hankkeen vaikutukset Puolustusvoimien tutkien toimintaan on selvitetty VTT:llä.

Hankkeen toteutusvaihtoehtoina on tarkasteltu kolmea eri voimalakorkeutta: Voimaloiden kokonaiskorkeus on joko 250 metriä (VE1), 240 metriä (VE2) tai 230 metriä (VE3). Sähkönsiirron toteutusvaihtoehtoina on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista voimajohtoreittiä hankealueelta Valkeuden sähköasemalle (VEA ja VEB).

Hankkeessa on toteutettu vuonna 2017 päivitetyn YVA-lain mahdollistamaa YVA- ja kaavamenettelyn yhdistämistä ensimmäisenä Suomessa. Hankkeen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu yleiskaavoituksen yhteydessä. Yhdistetyn kaava- ja YVA-menettelyn prosessista kuulemisineen on vastannut Oulaisten kaupunki.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tehtävä yhteysviranomaisena on ollut tarkistaa/varmistaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyys ja laatu. Lisäksi ELY-keskus antaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisena kuntien kaavoitusta edistävänä viranomaisena erillisen lausunnon yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston MRL:n mukaisesta riittävyydestä.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä hankkeen kaava- ja YVA-aineisto on saatavana osoitteesta www.ymparisto.fi/karahkantuulivoimayva sekä Oulaisten ja Raahen kaupunkien verkkosivuilta. Kaupunkien verkkosivuilta saa myös tietoa hankkeen kaavan etenemisestä.

Lisätietoa:

YVA-menettelystä: Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)