Navigeringsmeny

Regional information

ELY-keskus antoi oikaisukehotuksen Roveksen asemakaavasta ja esittää siihen täydennyksiä (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 24.1.2020 Seinäjoen kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaisen oikaisukehotuksen Seinäjoen kaupunginvaltuuston päätöksestä 16.12.2019 123 § hyväksyä asemakaava Roveksen alueelle kortteleihin 55 ja 56. Oikaisukehotus antaa kaupungille mahdollisuuden täydentää kaavaan liittyviä selvityksiä ja kaavaratkaisua ennen kaavan uutta hyväksymispäätöstä.

ELY-keskus on tuonut kaavahankkeen viranomaisyhteistyössä esille, että Roveksen kaavassa ei ole riittävällä tavalla selvitetty ja ratkaistu kaavassa osoitetun maankäytön aiheuttamia liikennevaikutuksia ja alueen rakentamisen seurauksena lisääntyvien kuivatus- ja hulevesien asianmukaista johtamista. Lisäksi vähittäiskaupan suuryksiköille asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus ylittää maakuntakaavassa osoitetun enimmäismitoituksen. Kaavaan ei ole kuitenkaan tehty ELY-keskuksen esittämiä täsmennyksiä.

Kaavassa osoitetaan kaksi suurta korttelia, jotka mahdollistavat vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentamisen. Kaikkiaan näihin kortteleihin on kaavassa osoitettu rakennusoikeutta yli 90 000 m2, josta vähittäiskaupan suuryksiköille 50 000 m2. Kortteleihin on mahdollista sijoittaa myös polttoaineen jakelua, varastorakennuksia, liikunta- ja vapaa-ajantiloja sekä erilaisia työtiloja.

Liikenne vaarassa ruuhkautua

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä velvoittavat huolehtimaan valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuudesta. Roveksen asemakaavoissa osoitettu maankäyttö toteutuessaan kasvattaa liikenteen määrää huomattavasti johtaen Kuortaneentien nykyisen kiertoliittymän ruuhkautumiseen. Kaavoituksen yhteydessä laadittavan liikenneselvityksen tulee huomioida alueen kaavoissa mahdollistettujen toimintojen toteutuminen kokonaisuudessaan ja kaavaratkaisussa tulee esittää tässä tilanteessa toimivat liikennejärjestelyt.

Kaavan toteutumisen yhteydessä nykyinen metsämaa muuttuu rakennetuksi alueeksi. Rakennusten katoilta ja asfaltoiduilta pihoilta sadevedet ja kuivatusvedet valuvat nopeasti hulevesiverkostoon ja alueen ojiin.  Kaavoituksen yhteydessä laadittavien hulevesisuunnitelmien tulee huomioida alueen kaavoissa mahdollistettujen toimintojen toteutuminen kokonaisuudessaan. Kaavaratkaisussa tulee esittää tässä tilanteessa toimivat kuivatus- ja hulevesijärjestelyt rankkasateiden hulevesistä koituvien tulvien ennaltaehkäisemiseksi.

Kaupalla reunaehtoja keskustojen ulkopuolella

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa ohjaamaan vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentamista keskusta-alueiden ulkopuolella erityisellä huolellisuudella. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa on lain vaatimuksesta osoitettu enimmäismitoitukset keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuville vähittäiskaupan suuryksiköiden kokonaisuuksille. Merkittävä osa maakunnan kaupan mitoituksesta on osoitettu Seinäjoelle. Roveksen seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksiköiden vyöhykkeelle on jo osoitettu aiemmin hyväksytyissä asemakaavoissa vähittäiskaupalle huomattavasti rakennusoikeutta, joka tulee kokonaisuudessaan huomioida uusien suuryksiköiden kaavoituksessa. Vähittäiskaupan suuryksiköiden rakennusoikeuden suhteutumisesta maakuntakaavaan tulee esittää asianmukainen selvitys, ja vähittäiskaupan suuryksiköille osoitettava rakennusoikeus tulee mitoittaa asemakaavassa maakuntakaavan mukaiseksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta Seinäjoen kaupungilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuusi kuukautta aikaa saattaa kaava lain mukaiseksi ja tehdä kaavaa koskeva uusi päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.

Lisätietojen antajat:

 • Jyrki Palomäki
  Alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikön päällikkö 
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puhp. 0295 027 894
 • Marketta Nummijärvi
  Ylitarkastaja 
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puh. 0295 027 704

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)