Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

ELY-keskus antoi lausuntonsa Puhuri Oy:n Haapaveden Piipsannevan YVA-ohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Hankkeen sähkönsiirron sijaintivaihtoehtoja ei ole esitetty arviointiohjelmassa, mitä ELY pitää puutteena. Aurinkosähkön sijoittumisesta alueelle on esitetty vasta alustavia tietoja.

Hankealueella on tällä hetkellä useita maankäyttömuotoja, joiden yhteensovittaminen hankkeen toteutukseen tulee tehdä huolella. Arviointiselostuksessa olisi hyvä esittää mahdolliset liikkumisrajoitusalueet kaikkien toimintojen osalta.

Yhteisvaikutusten arviointia aiotaan painottaa ihmisiin (maisema, virkistys, melu ja varjostus), linnustoon ja liikenteeseen kohdistuen. Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota myös sähkönsiirron yhteisvaikutuksiin.

Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen huomioon ottaminen edellyttää, että kaavan tavoitteet, kaavassa osoitettujen alueiden rajaamisen perusteet sekä kaavan suunnittelumääräykset arvioidaan huolellisesti. Tämän mahdollistamiseksi on tarpeen arvioida yhtenä vaihtoehtona maakuntakaavassa tarkasteltua kokonaisuutta vastaavaa vaihtoehtoa. Tällaisen voi muodostaa vaihtoehdosta VE2 tai muodostaa lisävaihtoehdon VE3.

Alueen pesimälinnusto on arviointiohjelman kuvauksen perusteella monimuotoinen ja maakunnallisesti arvokas ja valtakunnallisesti uhanalaisten lajien määrä on korkea. Arviointiohjelmassa esitettyjen tietojen perusteella ei ole ollut mahdollista arvioida linnustoselvitysten riittävyyttä. Linnustollisesti arvokkaat kosteikkoalueet ja niiden mahdollinen muuttuminen hankkeen myötä sekä siitä aiheutuvat linnustovaikutukset ja vaikutusten lieventämiskeinot tulee arvioida.

Alueelta on tunnistettu viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden heikentäminen ja hävittäminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Tarve hakea lupaa poiketa tästä kiellosta on syytä arvioida YVA-selostuksessa.

Hankkeen melumallinnus ja mallinnuksen raportointi tulee tehdä tuulivoimaloiden melun mallinnuksesta annetun ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti.  Arviointiselostuksessa tulee tuoda esille viimeisin tutkimustieto tuulivoimaloiden tuottaman äänen terveysvaikutuksista.

Tuulivoimahankkeen suunnitelmien tarkennuttua tulee Pääesikunnalta pyytää lausunto tuulivoimaloiden hyväksyttävyydestä. Arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset radiojärjestelmiin.

Arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa tulee esittää riittävän yksityiskohtainen ehdotus seurantasuunnitelmaksi, jossa tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset.

Hanke

Puhuri Oy:n suunnittelema tuulivoimapuisto- ja aurinkovoimala-alue sijoittuisi Haapaveden Piipsannevan alueelle Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanrajojen välittömään läheisyyteen.

Suunnitellut voimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on noin 4-8 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Voimalatornit voivat edellyttää tornien harustamista. 

Nollavaihtoehdon (VE0, tuulivoima- tai aurinkovoimahanketta ei toteuteta) lisäksi arvioinnissa tarkastellaan hankevaihtoehtoa VE1, jossa alueelle rakennettaisiin enintään 59 tuulivoimalaa sekä vaihtoehtoa VE2, jossa alueelle rakennettaisiin 41 voimalaa.

Sähkönsiirto hankealueelta valtakunnanverkkoon on tarkoitus järjestää hankealueen länsipuolelle sijoittuvan Fingrid OYj:n Haapavesi-Pyhäkoski 220 kV (tulevaisuudessa Metsälinja 400 kV ja 110 kV) voimajohdon kautta tai vaihtoehtoisesti hankealuetta sivuavan Fingrid Oyj:n Petäjävesi-Nuojua 220 kV (tulevaisuudessa 110 kV) voimajohdon kautta.

Teollisen mittakaavan aurinkosähkön tuotantolaitokset koostuvat yhteen kytketyistä aurinkopaneeliryhmistä, inverttereistä sekä jakelumuuntajista. Yhteen aurinkopaneeliryhmään voidaan liittää noin 2800 yksittäistä aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu teho on 1 MW. Yli 10 MW tuotantolaitos tarvitsee lisäksi muuntoaseman. Aurinkopaneelit asennetaan maahan paalujen, tukipilareiden tai jalustojen päälle.

Lisätietoa

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Puhuri Oy, Tuomas Ylimaula, puh. 050 454 9289, etunimi.sukunimi@puhuri.fi

YVA-konsulttina toimii FCG, Leila Väyrynen, puh. 040 5412 306, etunimi.sukunimi@fcg.fi


Regional information