Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralen i Södra Österbotten tryggar skogsnaturens mångfald (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten tryggar skogsnaturens mångfald genom att inrätta naturskyddsområden inom ramen för METSO-programmet och å andra sidan genom att styra bearbetningen av ekonomiskogarna.

I NTM-centralen i Södra Österbottens område ligger tyngdpunkter särskilt på att främja skyddet av viktiga mångfaldsobjekt i moskogar och vid landhöjningskusten. Målet är att skydda ca 6000 ha på ett bestående sätt fram till år 2025. Av målet har ca 4400 ha skyddats.  

Endast en liten del av skogsnaturen är skyddad. Utöver detta är det viktigt att hotade och andra värdefulla arter och naturobjekt beaktas i bearbetningen av ekonomiskogarna. NTM-centralen övervakar detta i samband med kontroll av anmälningar om skogsanvändning som den till kännedom. I NTM-centralen i Södra Österbottens område fordrar den tämligen rikligt förekommande flygekorren särskild uppmärksamhet.
 
I och med verkställandet av HELMI-programmet som inleddes år 2020 förmår man i NTM-centralen i Södra Österbottens område främja även skydds- och iståndsättningsbehoven hos lundar och skogsskyddsobjekt samt effektivera vården av skogiga vårdbiotoper.
 

I NTM-centralen i Södra Österbottens område påträffas hotade skogsarter i synnerhet i aspdungar, i gammelskogar och lundar. Exempel på arter i NTM-centralen i Södra Österbottens område är flygekorren som klassificerats som sårbar, den regionalt hotade, fridlysta och i Finland nära hotade orkidéväxten guckoskon och den starkt hotade lavarten gropig skägglav.
 
Uhanalaisia metsälajeja tavataan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella erityisesti haavikoissa, vanhoissa metsissä ja lehdoissa. Esimerkkejä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevista lajeista ovat vaarantuneeksi luokiteltu liito-orava, alueellisesti uhanalainen ja silmälläpidettävä kämmekkäkasvi lehtotikankontti ja erittäin uhanalainen jäkälälaji partanaava.

Läs mer om Helmi-programmet

Pitkämönluoma lundskog invid bäck Puronvarsilehto i Kurikka.
​​​​​​​En skötselplan utarbetas för Naturaområdet inom ramen för
​​​​​​​Helmi-programmets skogstema.