Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralerna är med och säkerställer att vattentjänsterna fungerar under coronasituationen

Vattentjänsterna är en nödvändig tjänst som ska fungera i alla situationer. Det är skäl att förbereda sig på eventuella brister i personalresurserna till följd av coronasituationen. NTM-centralerna upprätthåller den regionala lägesbilden och hjälper vattentjänstverken att skapa samarbets- och servicenätverk. I statens tilläggsbudget II för 2020 har det dessutom reserverats anslag för understöd som beviljas för att trygga verksamhetsförutsättningarna för vattentjänsterna.

Med finansieringen kan man stöda vattentjänstverkens beredskap för att hantera de risker som coronasituationen medför samt ordnandet av verksamheterna vid ett vattentjänstverk som har resursbrister på grund av coronasituationen. Stöd kan beviljas för åtgärder och projekt som genomförs under 2020. Stöd kan beviljas vattentjänstverk men även partianläggningar för vattentjänster kan vara stödmottagare.

Stödet riktas i synnerhet till projekt vars syfte är att säkerställa tryggandet av vattentjänsterna i samarbete mellan vattentjänstverken. Stöd kan beviljas för kostnader för samarbets- och servicenätverket, för anskaffning av tjänster, för personal- och resekostnader samt för anskaffningar. På grund av coronasituationen är det också möjligt att stödja en enskild anläggning med resursbrist. Stödbeloppet är behovsprövat. Det kan utgöra 70–100 procent av åtgärdernas eller projektets kostnader.

Kostnader som inte stöds är t.ex. kostnader för skyddsutrustning och andra materialanskaffningar. Stöd beviljas inte heller för byggande av vattentjänstnät eller underhåll och investeringar i anslutning till anläggningarnas normala verksamhet.

Innan ansökan lämnas in är det bra att kontakta vattenhushållningsexperten vid NTM-centralen i det egna området. Ansökan om stöd görs på en ansökningsblankett som utarbetats för ändamålet och till ansökan bifogas en plan där de åtgärder som stöds beskrivs.

Beviljandet av stöd och stödets belopp grundar sig på prövning och bedömning av behovet av åtgärderna samt hur verkningsfulla de är för att trygga vattentjänsternas verksamhetsförutsättningar.  NTM-centralen i Södra Savolax bedömer ansökningarna som inkommit i ansökningsförfarandet i samarbete med den NTM-centralen inom vars område ansökan gäller. På basis av bedömningen fattar NTM-centralen i Södra Savolax beslut om understöd.

Mer information:

Vesa Rautio, vesa.rautio(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 024 225