Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Nu kan man ansöka om bidrag från NTM-centralen för år 2017 (Nyland)

Man kan nu ansöka om prövningsbaserade statsbidrag för nästa år inom miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen i Nyland). NTM-centralen beviljar understöd inom ramen för de anslag som ministerierna har anvisat.

Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Nyland senast den 30 november 2016.


Vård av byggnadsarvet

För att vårda byggnadsarvet kan man beviljas bidrag för reparationer och underhåll både av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och av deras omedelbara omgivning. Bidrag kan också beviljas för andra åtgärder som främjar underhåll, skydd och förbättring. Arbetet ska utföras med användning av arbetsmetoder som var typiska för den tidpunkt när byggnaden uppfördes och med traditionella byggmaterial som är lämpliga för byggnaden. Privata byggnadsägare och sammanslutningar kan ansöka om bidrag.


Miljövård i skärgården

Bidrag kan beviljas kommuner eller kommuninvånare för projekt i anslutning till skydd av vilda djur och växter eller landskap i skärgården. Även föreningar eller stiftelser vars mål är att främja naturskyddet eller miljövården kan ansöka om bidrag. Bidrag har inte beviljats för muddring.

I Nyland omfattas de öar som saknar fast vägförbindelse till Esbo, Helsingfors, Ingå, Lovisa, Borgå, Raseborg och Sibbo av understöd för miljövård i skärgården.

Till bidragsområdena hör dessutom följande områden till vilka det finns en fast vägförbindelse:

 • Sommaröarna (Esbo)
 • Storramsjö, Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Sävö (Ingå)
 • Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää och Gäddbergsö (Lovisa)
 • Emsalö, Vässölandet, Tirmo och Fagersta (Borgå)
 • Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby och Odensö-Norrby-Båsa (Raseborg)
 • Kitö och Löparö (Sibbo)


Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden

Med bidragen främjar man utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden i områden som ännu inte har någon plan. Med bidragen främjar man också uppdatering av föråldrade skyddsplaner. Stöd kan beviljas kommuner på vars område en skyddsplan utarbetas.


Avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden

Man kan ansöka om bidrag för avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden för att förverkliga avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden. Organisationen eller samfundet som förverkligar rådgivningsprojektet ska vara oberoende av tillverkare av utrustning, materialleverantörer samt aktörer som idkar parti- och detaljhandelsförsäljning och ha erfarenhet av rådgivningsverksamhet på gräsrotsnivå. Vid utdelningen av bidragen och förverkligandet av projekten beaktas de principer som presenteras i SYKEs allmänna plan 2017.

Åtgärder i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen

Vattenförvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammet för havsvården innehåller ett stort antal åtgärder och styrmetoder som stöd för åtgärderna. Målet med åtgärderna och styrmetoderna är att uppnå god status i haven samt yt- och grundvattnen. Genomförandet av åtgärderna förutsätter att den offentliga och privata sektorn samt frivilligorganisationer skrider till verket.

NTM-centralen i Nyland kan bevilja bidrag för vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeområde eller en kommun.

Fiskeriekonomiska iståndsättningar

Vid fiskeriekonomiska iståndsättningar kan bidrag också beviljas till projekt vars mål är att främja fiskens vandring, fiskbeståndens naturliga förökning eller att förbättra möjligheterna till hållbart fiske. Projekten ska särskilt sträva efter att stärka livskraften i utrotningshotade eller sårbara fiskebestånd. Projekt som understöds kan vara till exempel restaurering av fiskars naturliga förökningsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskars naturliga livscykel. Förtur ges till objekt som finns omnämnda i åtgärdsprogrammen för vattenvård 2016-2021


Förbättring av användningen av vattendrag och deras status

I Nyland kan bidrag beviljas för allmännyttiga projekt vars syfte bland annat är att främja den mångsidiga användningen av vattendrag och deras goda status, främja mångfalden i vattennaturen eller minska riskerna för översvämning och torka. En mer ingående beskrivning av förutsättningarna för beviljande av bidrag och bidragsgrunderna finns i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeområde eller en kommun.


Ansökan om och beviljande av bidrag

Ansökan om bidrag ska göras innan projektets åtgärder inleds. Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Nyland senast den 30 november 2016. I första hand används den elektroniska ansökningsblanketten.

Tidigare inlämnade bidragsansökningar som gäller år 2017 beaktas utan ny ansökan. Bidragsansökningar som kommer in senare kan beaktas om anslaget tillåter det.

Bidrag kan i regel beviljas för högst 50 procent av de godtagbara totala kostnaderna. När bidrag beviljas efterföljs de grunder och förfaranden som föreskrivs i statsunderstödslagen (668/2001). I fråga om som gäller restaurering av vatten följs också statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Bidragsansökningar inom fiskerihushållning ska skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland. Ansökningstiden går ut 30.11.2016. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid kan beaktas inom ramarna för anslagen.


Ansökningsblanketter och anvisningar av NTM-centralen och i webbtjänsten

Ansökningsblanketter och anvisningar som gäller prövningsbaserade statsbidrag - även fiskeriekonomiska iståndsättningar - finns också i NTM-centralernas webbtjänst på ntm-centralen.fi > Servicen > Finansiering och understöd > Miljö > Finansiering och understöd – miljö och naturresurser. Mer information om bidrag till fiskeriekonomiska iståndsättningar fås från NTM-centralen i Egentliga Finland.


Ytterligare information:

Vård av byggnadsarvet

 • överinspektör Henrik Wager, 0295 021 473

Miljövård i skärgården

 • inspektör Arja Myllyoja, 0295 021 433

Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden

 • geolog Esko Nylander, 0295 021 437

Avloppsvattenrådgivning i glesbygdsområden

 • ingenjör Ilkka Juva, 0295 021 400

Bidrag för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen

 • specialforskare Pasi Lempinen, 0295 021 425

Bidrag för förbättring av användningen av vattendrag och deras status

 • specialforskare Pasi Lempinen, 0295 021 425

Fiskeriekonomiska iståndsättningar

 • Ledande fiskeriexpert Mikko Koivurinta, 0295 021 080

 

 

 


Regional information