Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin vuonna 2018 lähes 71 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

ELY-keskus myönsi vuonna 2018 Hämeeseen rahoitusta lähes 71 milj. euroa. Rahoituksen kokonaistaso kasvoi hieman edellisvuodesta, sillä vuonna 2017 myönnetyn rahoituksen määrä oli noin 68 milj. euroa.

- Hämeessä panostettiin yritysten kehittämiseen. Yritysten toimintaympäristöavustus lisääntyi merkittävästi. Samoin yritysten kehittämisavustus kasvoi edellisestä vuodesta yli tuplasti. Maatilojen kehittämiseen suunnattiin edellisvuotta enemmän rahoitusta etenkin nuorten viljelijöiden tilanhoidon aloittamiseen. Maaseutuohjelman toimenpitein on vaikutettu noin 50 uuden työpaikan syntymiseen yritystoiminnassa. Vuosi 2018 oli myös vilkas RekryKoulutusten vuosi, Hämeen ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Jarmo Paukku kertoo

Yrityslähtöisillä koulutuksilla helpotettiin ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta

Ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa eivät helpottaneet. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä oli edelleen kasvussa. Työmarkkinoiden vetäessä ja rekrytointiongelmien lisääntyessä korostuu uuden työvoiman rekrytointipalveluiden merkitys. Yhteishankintakoulutuksilla (RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus) yritys voi hankkia ammattitaitoisia työntekijöitä, kun uusia osaajia ei ole saatavilla, räätälöidä henkilöstölleen lisäkoulutusta sekä auttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottuja työntekijöitään.

- Koulutukset suunnitellaan aina yrityksen ja koulutuksen tuottajan kanssa yhteistyössä ja toteutetaan yrityslähtöiseen tarpeeseen, Hämeen ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Tuula Kinnunen kertoo.

Yhteishankintakoulutuksia rahoitettiin vuonna 2018 yhteensä 0,41 milj. eurolla. Esim. uusia RekryKoulutuksia oli kaikkiaan 21. Yrityksiä, joihin haettiin uuttaa työvoimaa RekryKoulutuksen avulla, oli 32. Koulutuksia toteutettiin mm. betonituoteteollisuudelle, puuelementtirakentamiseen ja sähkö- ja elintarviketeollisuuteen. Lisäksi koulutettiin esim. sairaalahuoltajia, laitoshuoltajia, varasto- ja kuljetusalan osaajia sekä palvelualoille asiakaspalvelijoita ja keittiö- ja ravintolahenkilökuntaa. Koulutuksilla avautui 158 työpaikkaa.

Kaikkiaan työvoimakoulutusta osaavan työvoiman saatavuutta helpottamaan ja maahanmuuttajien kotoutumiseksi järjestettiin vuonna 2018 noin 7,11 milj. eurolla. Starttirahaan aloittavalle käytettiin 2,31 milj. euroa. Palkkatukea yksityiselle sektorille maksettiin 13,80 milj. euroa, kunnille ja kuntayhtymille 6,88 milj. euroa ja palkkauksiin valtion hallintoon työllistämiseen 0,84 milj. euroa.

Hyvä suhdannetilanne siivitti yritysten kehittämisavustusten kasvua

ELY-keskus myönsi viime vuonna yrityksen kehittämisavustusta 77 hankkeelle yhteensä 3,62 miljoonaa euroa. Kehittämisavustusten määrä oli kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna.

- Yritysten kehittämisavustusten kasvua siivitti hyvä suhdannetilanne. Yritysten on mahdollista kasvaa ja kehittää palveluitaan, kun kysyntä on kasvussa. ELY-keskukset ovat myös onnistuneet markkinoimaan pk-yrityksille suunnattuja avustustuotteita aiempaa paremmin yhteistyössä palvelutuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa, kertoo rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskuksesta.

ELY-keskus on osa Team Finland-verkostoa ja Team Finland -koordinaattorit auttavat alueen yrityksiä kansainvälistymisessä julkisen neuvonnan ja rahoituksen suhteen.

Kanta-Hämeessä suurimmat kehittämisavustukset myönnettiin Prolaser Oy Ltd:lle ja Mavike Oy:lle. Pro Laser Oy investoi suuritehoiseen kuitulaserleikkauskoneeseen. Mavike Oy sai avustusta monitoimikoneen suunnitteluun ja kehittämiseen tuotantovalmiiksi. Päijät-Hämeessä suurimpien kehittämisavustusten saajat vuonna 2018 olivat Lahden kestobetoni Oy ja Suomen Kotikylmiö Oy. Lahden kestobetoni Oy:lle myönnettiin tukea tuotannon laajentamiseen. Suomen Kotikylmiö Oy:lle avustus myönnettiin hankkeelle, jonka tavoitteena on saada uudenlainen keittiökalusteisiin integroitava kylmävetolaatikko kotimaassa ja viennissä kuluttajien saataville.

Yrityksen toimintaympäristöavustusta myönnettiin kaikkiaan noin 1,26 milj. euroa yhteensä viidelle hankkeelle, joista neljä kohdistui Päijät-Hämeeseen. Suurin avustus myönnettiin Lahden ammattikorkeakoulun LAMK StartUp Accelerator (LSA) -hankkeelle.

Yritykset käyttivät aktiivisesti myös ELY-keskuksen tarjoamia yritysten kehittämispalveluita, joiden avulla haettiin ulkopuolisen asiantuntijan sparrausta yrityksen kehittämiseen ja kasvuun. Viime vuonna analyyseja ja konsultointeja myönnettiin yhteensä 0,59 milj. euron edestä.

ESR-hankkeita rahoitettiin 11

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 2,69 milj. euroa 11 hankkeelle. Rahoitusta kohdistui mm. ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaustoimintojen kehittämiseen.

Maaseudun yritysrahoitusta 42 yritykselle

Maaseudun kehittämiseen käytettiin vuonna 2018 kokonaisuutena rahoitusta edellisen vuoden tasolla. Uusina kehittämishankkeina rahoitettiin mm. ruokasektoriin, luonnontuotealaan, puutuotealaan, matkailuun ja yritysten digiosaamiseen liittyviä hankkeita.

Maaseudun yritystukia myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 2,09 milj. euroa, 26 hankkeelle. Kanta-Hämeessä suurin tuki myönnettiin AMJ-Tuotanto Oy:lle erikoiselementtitehtaaseen. Karotia Oy sai tukea kuorimon tuotantotilojen laajentamiseen. Päijät-Hämeessä suurin tuen saaja oli Pekkalan Korjaamo Oy, joka sai rahoitusta raskaan kaluston pesuhalliin. Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy:lle myönnettiin rahoitusta CNC-ovijyrsimökoneen modernisointiin.

LEADER-yritystukia myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 0,38 milj. euroa, 16 hankkeelle. Kanta-Hämeessä suurin tuen saaja oli Evon luonto Oy, jolle myönnettiin rahoitusta Aulangon Heikkilän uudisrakentamiseen ja kehittämiseen matkailukäyttöön. Päijät-Hämeessä suurin LEADER-yritystuki myönnettiin Nikke Areena Oy:lle monitoimihalliin.  

Maaseudun kehittämishankkeita rahoitettiin vuonna 2018 yhteensä 3,57 milj. eurolla, 19 hanketta. Leader -ryhmien hanketukia myönnettiin yhteensä 1,38 milj. eurolla. Hankkeita oli 54.

Maatalouden investointiaktiivisuus parantunut Hämeessä jonkin verran

Maatilojen investointitukea myönnettiin vuonna 2018 kaikkiaan 8,27 milj. euroa. Suurimmat tukikohteet olivat lypsykarjanavetan rakentaminen (2,78 milj. euroa) ja tuotantorakennusten rakentaminen (2,63 milj. euroa). Nuoren viljelijän aloittamisavustuksia myönnettiin kaikkiaan 8,28 milj. euroa.

- Investointiaktiivisuus on jonkin verran parantunut Hämeessä vuodesta 2017, ja näillä tiloilla onkin tulevaisuudessa ratkaiseva rooli perusruokahuoltomme turvaamisessa. Selvityshenkilö Reijo Karhinen on myös korostanut erityisesti tukipolitiikan painopisteen muuttamista niin, että investoivat ja toimintaansa kehittävät sekä aitoa yrittäjäriskiä ottavat maatilat – koosta riippumatta – ovat tulevan maatalouspolitiikan keskiössä, maaseutuyksikön päällikkö Kari Kivikko Hämeen ELY-keskuksesta kertoo.

Rahoitusta ympäristöhankkeisiin ja vapaaehtoiseen metsiensuojeluun

Vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman (METSO) rahalla maksettiin maanomistajille korvauksia yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisesta sekä kauppahintoja luonnonsuojelutarkoituksiin tehdyistä maakaupoista, yhteensä 2,24 milj. euroa. Hämeessä suojeltiin vuonna 2018 yhteensä 605 hehtaaria metsäalueita, joista 215 hehtaaria Kanta-Hämeessä ja 390 hehtaaria Päijät-Hämeessä. Suurin kohde oli Kärkölän Isosuo (225 ha), joka ostettiin valtiolle. Lahden kaupungin rauhoittamaa Kintterön luonnonsuojelualuetta (72 ha) ELY-keskus rahoitti osittaiskorvauksena.

Ympäristöhankkeiden toteuttamiseen käytettiin Hämeessä vuonna 2018 noin 0,45 milj. euroa. Ympäristörahoituksella avustettiin mm. vesistö- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelua ja toteutumista ja haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaa sekä tuettiin vesi- ja kalataloushankkeita.

Rakennusperinnön hoitoavustuksia jaettiin rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä edistäviin korjauksiin vuonna 2018 yhteensä 30 000 euroa.

 

Lisätietoja:

Hämeen ELY-keskus:

Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206
Johtaja, Elinkeino, työvoima ja osaaminen, Jarmo Paukku, puh. 0295 025 083
Yritysrahoitus ja hankerahoitus ESR: Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, 0295 025 151
Maatilojen kehittäminen: Yksikön päällikkö Kari Kivikko, puh. 0295 025 060
Maaseudun kehittäminen: Kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, puh. 0295 025 065
Maaseudun kehittäminen, yritysrahoitus: Rahoitusasiantuntija Kari Palvaila puh. 0295 025 082
Ympäristö: Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, puh. 0295 025 245

Tiedotus: Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159
 

Liitteet:

 


Regional information