Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Samråd om förslag till nationellt betydelsefulla landskapsområden (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Uppdateringen av nationellt betydelsefulla landskapsområden är färdig. Det hålls samråd om miljöministeriets förslag 18.1–19.2.2016. Miljöministeriet föreslår 183 objekt till nationellt betydelsefulla landskapsområden. I gruppen ingår 59 nya områden.

Landskapsområdena inventerades under ledning av miljöministeriet åren 2010–2015. Projektet har varit nödvändigt, eftersom under de senaste 20 åren har landsbygden, näringslivet på landsbygden och bestämmelserna rörande landskapsvård förändrats och medvetenheten om landskap ökat.

Under samrådstiden finns materialet till påseende i de kommuner, i vars områden de föreslagna landskapsområdena ligger. Vid närings-, trafik- och miljöcentralerna finns verksamhetsområdets alla material till påseende.  På webben finns att se hela landets material och bakgrundsdokument enligt område på finska, svenska och nordsamiska. Ställningstaganden ska vara skriftliga och skickas till NTM-centralen i regionen.

Sydvästra Finlands landskapspärlor – 10 områden i Egentliga Finland och 6 i Satakunta

De nya förslagen i Egentliga Finland är Ströömi farled i Gustavs och Bjärnås odlingslandskap i Salo. I Satakunta föreslås som nya landskapsområden kulturlandskapen i Eura och Kiukais. Man har också ändrat avgränsningarna för landskapsområden som fastställts som nationellt betydelsefulla utifrån tidigare inventeringar. Bland annat Skärgårdshavets havslandskap och kulturlandskapet i Kumo älvdal har vidgats betydligt. Man har också inskränkt vissa områdens avgränsningar.

I Egentliga Finland och i Satakunta gjordes inventeringarna åren 2012–2014 som ett gemensamt projekt mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna och landskapsförbunden. Inventeringarna leddes av regionala kulturmiljöarbetsgrupper. Landskapen i Sydvästra Finland kännetecknas av historiskt djup och biologisk mångfald. Kulturarvet är gammalt och utvecklat, eftersom det gynnsamma klimatet, jordmånen och goda förbindelserna tidigt skapade förutsättningar för permanent och tät bosättning.

"Forntidsminnen höga, ljusa, I vår sagas vårdträd susa."

Bjärnås odlingslandskap bildar en mycket mångsidig helhet, vars rika kulturarv utgörs av flera herrgårdar och kyrkor, rikliga fornlämningar och traditionslandskap samt kungsgårdarna som varit i bruk sedan åtminstone 1300-talet. Det gamla byggnadsbeståndet är välbevarat och regionen utgör en livskraftig landsbygd. Regionens å- och älvmiljöer samt forsmiljöer är också till naturen värdefulla. Landskapet är kuperat och varierande, relativt höga åsryggar begränsar tydligt landskapsrummet.

Lotsvaktstugan är en synlig element vid Ströömi farleden, foto: Anni Järvitalo

Ströömi farleds värde som landskap bygger på ett vackert och tydligt avgränsat landskapsrum som bildas av förkastningslinjerna, en gammal och mångsidig kulturhistoria och den naturliga mångfalden. Stomgårdarna, torpen och deras kulturhistoria hänger sömlöst samman med Ströömis betydelse inom fiske och sjöfart. Kulturmiljöerna är kända sevärdheter, till exempel Lypertö by och lotsstation, den gamla postvägen i Vartsala och Katanpääs fästningsö.  De flertaliga vikarna och havstrandsängarna är bra rast- och matställen för fåglar. Ströömi har varit av stor betydelse för sjöfarten och området utgör livskraftig skärgård, trots att näringarna har förändrats.

"Kauas missä katse kantaa yli peltojen,.." (I fjärran där blicken över åkrarna bär...)

Vy från Ahlainen, foto: Jenny Alatalo

Kulturlandskapen i Eura och Kiukais kännetecknas av odlingsområden med drag av slättland, vilka uppstått i lermarkerna längs ån, och bosättningen som ligger likt ett snöre längs vägen. Områdets förhistoria är med finska mått mätt exceptionellt rik; man har hittat tecken på mänsklig verksamhet i området ända från stenåldern och från järnåldern då området blomstrade. Områdets byggnadsarv – från herrgårdar till moderna lantgårdar med välskötta gårdsplaner – representerar det rika byggnadsbeståndet i Satakunta. Utöver kyrkorna i Kiukais och Eura består det värdefulla offentliga byggandet av bland annat Kiukais järnvägsstation, folkets hus Onnela i Eura och ungdomsföreningshuset Euran pirtti.
 

Material:

Material som omfattas av samrådet > ym.fi/lanskapssamrad

Landskapens förslag > www.landsbygdslandskap.fi  


Bilder:

Egentliga Finland

Satakunta

Saaristomeren merimaisemat
Ströömin meriväylä
Airiston merimaisema
Mynälahden kulttuurimaisema
Laitilan lakeus
Aurajokilaakson viljelymaisema
Paimionjoklaakson viljelymaisema
Perniön viljelymaisemat
Halikonjokilaakson viljelymaisema
Uskelanjokilaakson viljelymaisema

Euran ja Kiukaisten kulttuurimaisemat
Köyliönjärven kulttuurimaisema
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat
Yyterin rantamaisemat
Ahlaisten kulttuurimaisema
Vihteljärven reitin ja Riihonlahden kulttuurimaisemat

Mer information:

Anna-Leena Seppälä, chef för områdesanvändningsenheten, tfn 0295 022 942


Regional information