Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Följderna av brexit för arbets- och näringslivet

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen träder i kraft den 1 februari 2020. I och med utträdesavtalet inleds en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU:s nuvarande bestämmelser att tillämpas medan det förs förhandlingar om den framtida relationen. Under övergångsperioden har Storbritannien alla de rättigheter och skyldigheter som medlemsstater har.

Genom utträdesavtalet säkerställs att finska medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i Finland har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet i Storbritannien/EU-landet under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga innan 1.1.2021. För de personer som flyttar först efter den 31.12.2020 upphör den fria rörligheten, vilket innebär att EU-medborgares och brittiska medborgares inresa och rättigheter begränsas.

Några av de viktigaste bestämmelserna i utträdesavtalet inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde är bestämmelserna i avtalets del III som gäller varor som släppts ut på marknaden. För företagen innebär dessa bestämmelser i praktiken följande: varor, som lagligen har släpps ut på marknaden i EU eller Storbritannien när övergångsperioden är över, kan fortfarande röra sig fritt. Varorna kan levereras till slutanvändarna, och de kan tas i bruk som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. I utträdesavtalet finns dessutom bestämmelser om marknadskontroll samt om utbyte av information som gäller de utvärderings-, godkännande- och tillståndsförfaranden som tillämpas för att fastställa produkternas överensstämmelse med kraven när övergångsperioden är över.

Läs mera: