Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

BASF SE:n Harjavaltaan sijoittuvan akkumateriaalitehdashankkeen ympäristövaikutukset arvioitu; hanke on toteuttamiskelpoinen aloitusvaiheen tuotantomäärällä, tuotannon myöhemmin tapahtuva laajentaminen edellyttää jatkoselvityksiä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmänsä BASF SE:n Harjavaltaan sijoittuvan akkumateriaalitehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

BASF suunnittelee tehtaan perustamista Harjavaltaan litiumioniakkujen valmistuksessa tarvittavan akkumateriaalin tuotantoa varten, koska autoteollisuus on maailmanlaajuisesti sähköistymässä. Tehtaan tuote on katodimateriaalin esiaste (PCAM, precursor cathode active material), jota tarvitaan katodimateriaalin (CAM, cathode active material) valmistuksessa. BASF aikoo nostaa kapasiteettia vaiheittain, aloittaen aikaisintaan, kun tuotannon ympäristölupa on saatu (arviolta 2020 alussa) ja lisäten kapasiteettia 30 000 tonniin vuodessa lyhyen ajan kuluessa. Pitkällä aikavälillä BASF on suunnitellut täysimittaisen PCAM-tehtaan kapasiteetin olevan 80 000 tonnia vuodessa.

Tuotantolaitos on suunniteltu rakennettavaksi Harjavallan Suurteollisuuspuiston luoteisosassa sijaitseville tonteille. BASF on hankkinut tontit Harjavallan kaupungilta (yhteensä 13,9 hehtaaria). Hankealue sijaitsee Kokemäenjoen läheisyydessä.
 

YVA-menettelyssä on tutkittu seuraavat vaihtoehdot (VE):

VE0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen: PCAM-akkumateriaalitehdasta ei toteuteta Harjavaltaan.

VE1: Akkumateriaalitehtaan sijoitus Harjavaltaan, luoteeseen Harjavallan keskustasta ja suurteollisuuspuistosta. Vaihtoehdossa on arvioitu kaksi tuotantotasoa. Tasolla 1 viitataan 30 000 tonnin PCAM-tuotantoon ja tasolla 2 viitataan 80 000 tonnin tuotantoon.
 

Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu toiminnan aikaiset ja rakentamisen aikaiset vaikutukset. Arvioinnissa on painotettu hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat nousseet esiin hankkeen luonteen mukaisesti vaikutukset pintavesiin, kalastoon, luontoarvoihin, meluun, liikenteeseen sekä poikkeustilanteita koskevaan riskinarviointiin. Arviointiselostuksesta on annettu seitsemän viranomais- tai asiantuntijalausuntoa sekä neljä kirjallista mielipidettä (kuusi yksityishenkilöä ja kaksi ry:tä).

Arviointiselostus antaa tutkittujen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista tuotantotasolla 1 (30 000 t/a). Sitä suuremmilla tuotantotasoilla erityisesti pintavesivaikutuksiin ja niihin kytköksissä oleviin kalasto- ja luontoarvovaikutuksiin jää epävarmuutta. Herkkinä eliölajeina on tunnistettu erityisesti vaellussiika ja vuollejokisimpukka. Arviointi täyttää sille laissa asetetut vaatimukset ja hanke on tuotantotasolla 1 kiistattomasti toteuttamiskelpoinen. Ennen tuotannon myöhemmin tapahtuvaa laajentamista tulee kuitenkin selvittää tarkemmin Kokemäenjokeen kohdistuvan sulfaatti- sekä lämpökuormituksen vaikutuksia hyväksyttävän kuormitustason määrittämiseksi. Laajentumisvaiheessa tulee joko ympäristölupaviranomaisen tai hankkeesta vastaavan esittää yhteysviranomaiselle YVA-lain 27 §:n tarkoittama näkemyspyyntö nyt annetun perustellun päätelmän ajantasaisuudesta. Yhteysviranomainen on perustellussa päätelmässään esittänyt huomioita erityisesti pinta- ja pohjavesien, luontoarvojen, meluvaikutusten, kaavoituksen, maiseman, kulttuuriympäristön, elinolojen ja viihtyvyyden näkökulmasta.  Se on myös edellyttänyt, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja viranomaispäätöksissä, kuten ympäristöluvassa ja parhaillaan vireillä olevassa asemakaavoituksessa, ympäristövaikutusten arviointia edelleen tarkennetaan ja haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinoja etsitään.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus ovat nähtävillä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/akkumateriaalitehdasYVA.
 

Lisätiedot:

ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867


Regional information