Navigeringsmeny

Regional information

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna från och med 7.1.2020

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Ansökningstiden för 2020 års understöd är 7.1– 28.2.2020.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2020:

  • Planering av hållbart nyttjande och vård av fiskevatten ((bl. a. fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • fiskeövervakningen.

Vid beviljande av stöd beaktas projektets effekter, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp.

Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

NTM-centralen kan reservera en del av anslaget för senare utdelning. Ansökningar som inkommit efter ansökningstiden kan efter övervägande beviljas om penningsituationen tillåter.

Fiskeriområden kan ansöka om allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten.

Närmare ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter finns på NTM-centralens webbsidor
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/avustukset-kalatalouden-edistamiseen eller kan fås från NTM-centralen.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)