Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna ända till 31.1.2017

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Ansökningstiden för 2017 års anslag börjar den 15 december 2016. Närings-, trafik- och miljöcentralerna tar emot ansökningar fram till den 31 januari 2017 kl. 16.15.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning och kostnader för att organisera fiskerirådgivningstjänster.

Vid val av projekt prioriteras de projekt som i vid bemärkelse gagnar dem som betalar fiskevårdsavgift samt projekt som förverkligar målen i den nationella fiskvägsstrategin, i de artspecifika förvaltningsprogrammen och strategierna (nationell kräftstrategi medräknad), i fritidsfiskestrategin för den aktuella närings-, trafik- och miljöcentralen eller i strategin för fiskeriförvaltningen.

Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2017:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fiskbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel, regionala planer för nyttjande och vård av kräfta; i regel dock inte för utsättningar)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • fiskeövervakningen.

Vid beviljande av stöd beaktas projektets effekter, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp.

Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

Fiskeområden kan ansöka om allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Ansökningsblanketter, ansökningsanvisningar och kontaktuppgifterna finns på internet:

www.mmm.fi/fiskar/understod


Regional information