Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Kunderna är nöjda med sakkunskapen och vänligheten i NTM-centralens tjänster i Österbotten 

Enligt resultaten av den riksomfattande servicenöjdhetsenkäten var NTM-centralens kunder i Österbotten nöjda i alla de faktorer som bedömdes. Kontinuerlig respons från kunderna till NTM-centralen och UF-centret samlas via enkäter om servicen. De tjänstekategorierna som utvärderas i undersökningarna omfattar finansiella tjänster, utbetalnings-, licensierings- och övervakningstjänster samt affärsutvecklingstjänster.  

Kundernas helhetsbedömning av NTM-centralens tjänster i Österbotten var 4,55 på skalan 1–5. Resultatet är en aning högre än det riksomfattande genomsnittet (4,35). I undersökningar av kundnöjdhet mäts bland annat vänlig betjäning, behandlingstid, beslutets motivering, rådgivning och elektroniska tjänster. År 2020 var NTM-centralen i Österbottens kunders totala tillfredsställelse 4,63. 

Den utdragna koronapandemin fortsatte att ha en betydande inverkan på byråns verksamhet. På grund av pandemin skedde samarbetet mellan kunder och intressenter nästan helt på distans och genom elektroniska tjänster. Utvecklingsgraden och användbarheten av de elektroniska tjänsterna fick liksom under tidigare år viss kritik. NTM-centralen i Österbotten fick positiv respons i synnerhet på tjänstens vänlighet, sakkunskap och motiveringar till beslutet. 

Tillfredsställelsen med NTM-centralen i Österbotten på skalan 1=dålig, 5=utmärkt  

Sakkunskap i betjäning  4,64 
Vänlig betjäning 4,73 
Ärendets behandlingstid    4,36 
Rådgivning    4,51 

Vid NTM-centralen i Österbotten fick finansieringstjänsterna ett utmärkt resultat 4,45. Kunderna var mycket nöjda med den vänliga betjäningen, sakkunskapen och rådgivningen. Inom betalningstjänster upplevde NTM-centralens kunder i Österbotten att de fick mycket vänlig service. Sakkunskap i betjäning, behandlingstider och motiveringar till beslutet upplevdes också vara berömliga. Betalningstjänsterna i sin helhet fick betyget 4,65. 

I utvecklingen av NTM-centralernas verksamhet under åren 2022–2023 satsar man särskilt på att utveckla kundupplevelsen och kunnandet. Målet är att kundupplevelsen mäts i realtid och på ett heltäckande sätt i de tjänster som NTM-centralerna erbjuder. I utvecklingen av personalens kunnande betonas kundtänkande och kundkompetens. Även i fortsättningen vill NTM-centralerna erbjuda sina kunder Sakkunnig service och enkla skötsel av ärenden. 

Kundtillfredsställelsen med NTM-centralernas tjänster övervakas årligen genom regelbundna undersökningar av kundnöjdhet. Alla NTM-centralernas tjänster och UF-centrets utbetalningstjänster ingår i undersökningarna. År 2021 mottogs totalt 3888 svar på undersökningen, av vilka 176 gällde NTM-centralens tjänster i Österbotten.