Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Regionförvaltningsverkens och närings -, trafik - och miljöcentralernas gemensamma strategi ger en riktning för verksamheten inom statens regionförvaltning

Det gemensamma strategidokumentet för statens regionförvaltning för åren 2020 –2023, I riktning mot en hållbar framtid – för människornas och regionernas bästa, styr regionförvaltningsverken i genomförandet av regeringsprogrammet och uppmuntrar dem att reformera sin verksamhet i nära samarbete med kunder och intressentgrupper.

Statens regionförvaltning – regionförvaltningsverken (RFV) och närings -, trafik - och miljöcentralerna (NTM-centralerna) – har mångfacetterade ansvarsområden och uppgifter. Uppgifterna inkluderar utveckling, styrning och tillsyn, ansvar för att den grundläggande infrastrukturen fungerar och upprätthålls samt sörjande för medborgarnas och företagens rättsskydd och tjänster. I dokumentet har de strategiska prioriteringarna delats in i tre innehållsområden:

  • vi tryggar välfärd och jämlikhet
  • vi ökar livskraften och
  • vi eftersträvar kolneutralitet

Utvecklandet av verksamheten har tre prioritetsområden:

  • klientskap och digitalisering
  • gemensamma handlingssätt och partnerskap och
  • personalen och arbetsgemenskapen

De valda prioriteringarna följer riktlinjerna i regeringsprogrammet och återspeglar också förändringarna i omvärlden och den lagstiftning som bestämmer ämbetsverkens uppgifter.

Genomförandet av strategin följs upp årligen. För medborgare och företag innebär allt detta smidigare myndighetskommunikation och lättare tillgång till bästa möjliga expertis och information. Med tanke på samhället som helhet främjar den strategienliga verksamheten för sin del ett välfungerande servicesystem och rättsskydd samt en sund och säker levnads- och arbetsmiljö.

Läs mera: