Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Regionala skarvsamarbetsgrupper inrättas (Landskapen i Österbotten)

I våra kustregioner kommer man att inrätta regionala samarbetsgrupper för att behandla skarvarna och utmaningar i anslutning till dem. Inrättandet av samarbetsgrupperna, samt tolkningsanvisningarna baserar sig på rekommendationer som tagits fram av den av Miljöministeriet tillsatta arbetsgruppen (ordf. Anna-Maja Henriksson).  Ministeriet uppmanar närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Österbotten, Södra Österbotten, Egentliga Finland, Nyland och Sydöstra Finland att i sina verksamhetsområden på ett sätt som motsvarar de förekommande behoven sammankalla relevanta instanser för att behandla problemen som uppstår i regionen. Grupperna har som mål att förbättra växelverkan och informationsutbytet mellan de parter som upplever problem, andra aktörer och myndigheterna.

Gruppernas uppgift är att med stöd av expertkunskap och kännedom om lokala förhållanden hålla sig informerad om utvecklingen av storskarvsbeståndet i sin region och identifiera eventuella problemområden och -situationer i anknytning till arten samt genom att aktivt ta itu med problem ta fram lösningar som är lämpliga för regionen och tillfredsställer alla parter. Grupperna kan vid behov göra upp planer för nödvändiga konkreta åtgärder att minska och förebygga problem.

Till exempel har det ofta visats sig vara utmanande att vid utarbetande och behandling av tillståndsansökningar påvisa allvarliga skador som åsamkats fiskevatten och fisket. Informationen som grupperna producerar fungerar som stöd för myndigheternas beslutsfattande vid behandling av ansökningar om undantagstillstånd och kan således främja påvisandet av allvarlig skada. Grupperna bör i detta avseende fästa särskild uppmärksamhet vid att ta fram objektiv information om karaktären och fördelningen av befintliga problem, fördelningen och förekomsten av och grunderna till ekonomiskt allvarliga skador samt om särskilda naturvärden som är av betydelse vid bedömning av metoder för bekämpning och förebyggande av skador.

I enlighet med Miljöministeriets anvisningar kan de ovanstående regionala grupperna bestå av exempelvis lokalinvånare, sommargäster, fiskare samt företrädare för organisationer, forskningsinstitut, universitet, kommuner och andra myndigheter. Till dessa har NTM-centralen i Södra Österbotten i sitt verksamhetsområde skickat ett brev med begäran om att utse representanter och samtidigt en kallelse till det första mötet 17 augusti. Gruppen kan vid behov kompletteras.

Kontaktpersoner i NTM-centralen i Södra Österbotten:


Regional information