Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Dags att ansöka om bidrag för vård av byggnadsarvet (landskapen i Österbotten)

NTM-centralernas prövningsbaserade statsunderstöd för vård av byggnadsarvet och miljövård i skärgården år 2017 kan sökas under tiden 17.10-30.11.2016. Museiverkets restaureringsbidrag kan sökas tills 30.10.2016.

NTM-centralens understöd för vård av byggnadsarvet är avsett för åtgärder som stöder bevarandet av byggnaders och byggda miljöers särdrag. Grunderna för beviljande av bidrag är objektens byggnads- och kulturhistoriska värden samt miljövärden.

Museiverkets restaureringsbidrag riktas i första hand till restaurering och konservering av betydande byggander av riksintresse. Objekten behöver dock inte nödvändigtvis vara skyddade i plan eller med speciallag.

Noggrannare anvisningar om NTM-centralernas bidrag finns på adress:http://www.ym.fi/provningsbaseradestatsbidrag

Mer information: juhani.hallasmaa@ntm-centralen.fi  gsm +358 295 027 458

Mer om Museiverkets bidrag finns på adress:

http://www.nba.fi/sv/understod/restaureringsbidrag 

Allmän understöds- och reparationsinformation finns på bl.a. miljöministeriets och Museiverkets webbplats:

http://www.varkulturmiljo.fi


Regional information