Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

260 miljoner euro till hållbar tillväxt och jobb år 2014

Regeringen har den 12 juni 2014 fastställt fördelningen av medel år 2014 från strukturfondsprogrammet för Finland. Med finansieringen stöds projekt som syftar till att främja smf-företagens konkurrenskraft, produktionen och utnyttjandet av ny kunskap och nytt kunnande, sysselsättningen, utbildningen och den sociala delaktigheten och bekämpningen av fattigdom samt ett utsläppssnålt samhälle. Mer information om aktuella regionala ansökningsomgångar lämnas av NTM-centralerna och landskapsförbunden.

Tilldelningen av regionala medel till de NTM-centraler, landskapsförbund och Tekes som beviljar strukturfondsmedel, är förenlig med landskapens förslag till finansieringsplaner. Sammanlagt tilldelas 146,9 miljoner euro i regionala medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och statliga medel samt 77,5 miljoner euro av Europeiska socialfondens (ESF) medel och statliga medel. 

De medel som är avsedda för ESF-verksamhetens landsomfattande teman, sammanlagt cirka 25,8 miljoner euro, tilldelas de NTM-centraler som beviljar strukturfondsmedel och till social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringen fattade den 12 juni 2014 också beslut om det tekniska biståndet från strukturfondsprogrammet för Finland. Det tekniska biståndet uppgår totalt till cirka 78 miljoner euro under programperioden 2014–2020. Det tekniska biståndet är sådant stöd som medfinansieras av EU och som är avsett för upprättande, förvaltning, uppföljning, utvärdering, övervakning och granskning av strukturfondsprogrammet samt för information och kommunikation om programmet. Det tekniska biståndet används av arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, NTM-centralerna och landskapsförbunden.

Arbets- och näringsministeriet har i enlighet med regeringens strukturpolitiska program reformerat strukturfondsverksamhetens verksamhetskoncept bland annat genom att koncentrera uppgifter för strukturfondsverksamhetens förmedlande organ, dvs. uppgifterna som finansiär och utbetalare, till fyra NTM-centraler i stället för de tidigare 15 centralerna. NTM-centraler som beviljar strukturfondsmedel är NTM-centralerna i Norra Österbotten, Södra Savolax, Tavastland. Landskapsförbund med samordningsansvar är Lapplands förbund, Norra Karelens förbund, Nylands förbund och Birkalands förbund.

Läs mera:

 


Regional information