Navigointivalikko

Siirtymäkauden tuki energiaturpeen noston lopettaville yrityksille 

Siirtymäkauden tuki energiaturpeen noston lopettaville yrityksille on hyväksytty xx.2022. 

Lisää linkki lainsäädäntöön. 

Neuvontaa ja apua asiantuntijalta 31.1.2022 alkaen 

 • Hakemiseen ja tukien sisältöön liittyvä neuvonta: 
  Pk-yritysten rahoitus arkisin klo 9–15, puh. 0295 024 800. 
 • Aluehallinnon asiointipalvelun käyttöön liittyvä neuvonta: 
  Yritys-Suomen puhelinpalvelu arkisin kello 9–16.15, puh. 0295 020 500. 

Milloin tukea voi hakea? 

Tuen hakeminen on avautunut aluehallinnon asiointipalveluun 1.3.2022. Tukea on haettava viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2022. 

Aluehallinnon asiointipalvelu (sahkoinenasiointi.ahtp.fi) 

Tuki on tarkoitettu 

Energiaturpeen nostoon tai sen toiminnan lopettamiseen liittyviin jälkitoimiin siirtymäkaudelta 1.5.2022 -30.9.2022.  

Erityisehto 

Tukea hakevan yrityksen tulee toimittaa tukihakemuksen yhteydessä ilmoitus energiaturpeen noston tai sitä palvelevan toiminnan lopettamisesta vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Millainen yritys voi saada tukea? 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukea hakeva yritys on ollut merkittynä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 ja on edelleen merkittynä mainittuun rekisteriin. Avustusta saavan yrityksen tulee harjoittaa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL2008) energiaturpeen nostoa (08920) tai tehdä sen toiminnan lopettamiseen liittyviä jälkitoimenpiteitä, tai energiaturpeen nostoa palvelevaa toimintaa (09900). Avustusta voivat hakea kaikki edellä mainitut ehdot täyttävät taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset yrityskoosta tai yhtiömuodosta riippumatta. 

Maataloustuotteiden alkutuotannon, -jalostuksen tai kaupan pitämisen tai kalastus- ja vesiviljelyn alalla toimiville yrityksille asetetaan seuraava erityisehto:  
Maataloustuotuotteiden alkutuotannon, -jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimivan tuensaajan on eriytettävä turvetuotantoon liittyvä vähämerkityksinen tuki (de minimis –tuki) maataloustuotuotteiden alkutuotantoon, -jalostukseen tai kaupan pitämiseen liittyvästä toiminnastaan. Eriyttäminen on tehtävä joko kirjanpitomerkinnöillä tai muistiinpanomerkinnöillä (Verohallinnon päätös muistiinpanovelvollisuudesta 563/2017). Muistiinpanojen on perustuttava tukeen liittyviin tositteisiin, jotka on numeroitava muistiinpanomerkintöjen mukaisesti. Muistiinpanot, kirjanpito ja tositteet on säilytettävä kymmenen vuotta tuen maksamisesta. 

Mihin kustannuksiin tukea voi saada? 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukea hakeva yritys toimittaa tukihakemuksen yhteydessä kustannusarvion siirtymäkaudelta 1.5.2022 -30.9.2022. Tukea voidaan myöntää: 

 1. yrittäjien laskennallisiin palkkakustannuksiin, joiden määrä on 4 000 euroa kuukaudessa yrittäjältä;  
 2. yrityksen kokoaikaisten työntekijöiden laskennallisiin palkkakustannuksiin, joiden määrä on 3 000 euroa kuukaudessa työntekijältä, kuitenkin enintään neljän työntekijän osalta; 
 3. yrityksen kokoaikaisten vuokratyöntekijöiden laskennallisiin palkkakustannuksiin, joiden määrä on 2 500 euroa kuukaudessa työntekijältä, kuitenkin enintään neljän vuokratyöntekijän osalta.  

Yrittäjänä pidetään yksityistä elinkeinonharjoittajaa sekä avoimen yhtiön yhtiömiestä tai muun yhteisön tai yhtymän sellaista osakasta tai yhtiömiestä, joka on henkilökohtaisessa vastuussa yhteisön tai yhtymän velvoitteista ja sitoumuksista. Yrittäjänä pidetään myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, jos: 

 1. osakeyhtiön osakas omistaa yksin yli 30 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yksin yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
 2. osakeyhtiön osakas omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai heillä on yhdessä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; 

  Kokoaikaisella työntekijällä ja vuokratyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisesta työajasta. 

Paljonko siirtymäkauden tukea voi saada? 

Tuen kokonaismäärää rajoittaa ns. de minimis -tukimallin eli EU:n vähämerkityksellisen tuen soveltaminen. Yritys voi saada de minimis -ehtoisia tukia enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana konsernitasolla. Jos de minimiskiintiö täyttyy jonkun tukimuodon myötä, tehdään tukien osalta yhteensovitus, jotta enimmäismäärä ei ylity. 

Hakija on voinut saada myös muita de minimis -ehtoisia avustuksia, jotka otetaan huomioon. Muita de minimis ehtoisia avustuksia ovat mm. metsitystuki, maaseudun yritysten väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin, osa TE-toimiston tuista, koulutustuet, yritysten kehittämispalvelut, osa koronatuista (ei kustannustuki), osa Business Finlandin ja ELY-keskuksen avustuksista sekä kuntien avustuksista.  

Lisätietoa de minimis –tuista (google.com) 

Näin haet tukea 

Avustusta haetaan aluehallinnon asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Aluehallinnon asiointipalvelu

Yrityksen puolesta voi asioida henkilö, jolla on kaupparekisteriin tai YTJ:n merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus. Mikäli hakemuksen täyttää henkilö, jolla ei ole yrityksen nimenkirjoitusoikeutta, tulee yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen vastuuhenkilön tehdä valtuutus Suomi.fi -palvelussa.  

Tietoa valtuutuksista (suomi.fi) 

Hakemuksen täyttämistä varten tarvitaan seuraavat tiedot: 

 • yrityksesi tiedot: nimi, yhteystiedot, kotipaikka, yrityksen toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, tilitiedot sekä tiedot hakijayrityksen omistuksesta ja liikevaihdosta 
 • ilmoitus energiaturpeen noston tai sitä palvelevan toiminnan lopettamisesta vuoden 2022 loppuun mennessä (pakollinen liite).  
 • selvitys muista hakijalle myönnetyistä vähämerkityksellisistä tuista (de minimis) kuluvalta ja kahdelta edeltävältä verovuodelta 
 • kuvaus millä paikkakunnalla/suolla energiaturpeen nostotoimintaa on tehty 
 • kuvaus siitä, ovatko turvesuot hakijayrityksen omassa omistuksessa ja/tai tekeekö hakijayritys alihankintaa toisille yrityksille.  
 • alihankintaa tekevien yritysten tulee kuvata alihankintasopimusten sisältö.  
 • mikäli suot ovat omassa omistuksessa, niin hakijan tulee kuvata suunnitelma soilla tehtävistä jälkitoimista. 
 • mikäli hakijayrityksellä on sopimus energiaturpeen tuottamisesta, niin kuvatkaa sopimuksen sisältö esim. MWh ja ilmoittakaa ympäristöluvan numero 
 • kuvaus energiaturpeen nostotoiminnasta siirtymäkauden 1.5. – 30.9.2022 aikana; kuinka monta henkilöä tekee energiaturpeen nostotoimintaa tai energiaturpeen nostotoiminnan lopettamiseen liittyviä jälkitoimenpiteitä ja kuinka monen kuukauden ajan. Kuvatkaa erikseen yrittäjien, työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden osuus ao. työstä. 

Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja mukaan liittää tarvittavat lisätiedot. Huolellisesti täytetty hakemus tarvittavine liitteineen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.  

Hakemus voidaan käsitellä vasta, kun ELY-keskuksen käytettävissä on kaikki tarpeellinen tieto. Mikäli hakemuksesta puuttuu tietoja, tehdään asiasta täydennyspyyntö. Täydennyspyynnöt ovat luettavissa aluehallinnon asiointipalvelussa ja niistä lähtee ilmoitus hakijan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli hakija haluaa itse täydentää hakemustaan, voi hän ottaa yhteyttä hakemuksen käsittelijään ja pyytää palauttamaan hakemus täydennettäväksi. 

Kun hakemus on tullut vireille, lähettää järjestelmä asiasta tiedon hakijan sähköpostiin. 

Kun hakemus on käsitelty, löytyy tukipäätös aluehallinnon asiointipalvelusta. Päätökseen ja sen liitteisiin tulee tutustua huolellisesti. 

Milloin tuki maksetaan? 

Ennakkoa voidaan maksaa enintään 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Ennakko maksetaan myöntöpäätöksen yhteydessä. 

Tuki haetaan maksuun aluehallinnon asiointipalvelussa. Tuki maksetaan takautuvasti myöntämispäätöksessä asetettujen tarkempien ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella siirtymäkauden jälkeen. Tuen maksamista on haettava viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2022. Maksettavasta tuesta vähennetään ennakkomaksu. 


Alueellista tietoa