Terrafamen alapuolisten vesistöjen tila - veden laatu kohentunut useissa joissa ja järvissä (Kainuu)

Terrafamen alapuolisten vesistöjen tila – veden laatu kohentunut useissa joissa ja järvissä (Kainuu)

Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat julkaisseet katsauksen Terrafamen alapuolisten vesistöjen tilasta. Katsauksessa on kuvattu vesistön tilaa eteläisellä Vuoksen vesistön purkureitillä sekä pohjoisella Oulujoen vesistön reitillä. Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat tiedottaneet alapuolisten vesien tilasta vuodesta 2011 lähtien. Useiden jokien ja järvien tila on kohentunut viime vuosina.

Vuoksen vesistön reitti

Vuoksen purkusuunnan vesistöissä Terrafamen kaivoksen kuormituksen aiheuttamat vedenlaatumuutokset ovat olleet laskusuuntaiset vuodesta 2015.

Kivijärvessä Kivijoen edustan havaintopisteessä sulfaattipitoisuus on laskenut viime vuosina huomattavasti kemiallisen kerrostuneisuuden purkauduttua keväällä 2015. Kivijoen sulfaattipitoisuus oli kevättalvesta 2018 puolet pienempi kuin vuotta aiemmin ja 15 kertaa pienempi kuin vuonna 2013.

Kivijärven alapuolisissa vesistöissä nykyinen päällysveden sulfaatin pitoisuustaso on alueen luonnontilaa korkeampi, mutta samaa luokkaa kuin esimerkiksi Siilinjoen vesistöalueella Pohjois-Savossa on luonnostaan. Laakajärven alusveden sulfaattipitoisuudet ovat laskeneet merkittävästi verrattuna aikaisempiin kevättalviin, jolloin syvänteisiin kertyi suolapitoista vettä.

Oulujoen vesistön reitti ja Nuasjärvi

Terrafamen kaivoksen lähijärvet Salminen ja Kalliojärvi ovat edelleen pysyvästi kerrostuneita johtuen kaivokselta vuodesta 2008 alkaen johdetuista jätevesistä sekä vuoden 2012 marraskuussa tapahtuneesta kipsisakka-altaan vuodosta. Pysyvä kerrostuneisuus ja tästä johtuvasta pysyvästä hapettomuudesta aiheutuva metallisulfidien pelkistyminen pohjasedimenttiin on johtanut järvien päällysveden ainepitoisuuksien pienenemiseen. Näin ollen myös alapuolisiin vesistöihin tuleva kuormitus on vähentynyt. Näiden järvien tilanne vaikuttaa näiltä osin olevan vakaa.

Oulujoen vesistön reitillä Kalliojärven päällysveden ainepitoisuuksien vähentyminen heijastuu Kolmisopen veden laatuun sulfaatti- ja metallipitoisuuksien laskuna. Vedenlaadun paraneva suuntaus näkyy Kolmisopen alapuolisessa Tuhkajoessa, jonka mitatut sulfaattipitoisuudet olivat kevätalvella 2018 noin 30–50 % edellisen talven tasosta. Myös Jormasjärven sulfaattipitoisuudet ovat laskeneet noin puoleen edellisvuoteen verrattuna.

Nuasjärven purkuputken käyttö ja havaitut vaikutukset ovat olleet ympäristöluvan mukaisia. Sulfaattipitoisuudet Nuasjärven alusvedessä purkuputken lähisyvänteissä ovat olleet kuluneena talvena noin 30–50 % pienemmät kuin edellisenä vuonna.

Sulfaatin leviämistä on tutkittu vuodesta 2015 useissa GTK:n tutkimuksissa. Uusin GTK:n tutkimusraportti Terrafamen purkuvesien leviämisestä ja käyttäytymisestä Nuasjärvessä on julkaistu katsauksen liitteenä.

Suositukset vesistöjen virkistyskäytölle

Vaikka lähijärvien vedenlaadussa on tapahtunut muutosta, ovat aikaisemmat vesien käyttösuositukset edelleen voimassa. Kainuun maakunta-kuntayhtymän ympäristöterveysviranomainen ei suosittele pilaantuneiden järvien, Salmisen, Kalliojärven, Kolmisopen ja Kivijärven kalojen syöntiä. Korkeasta mangaanipitoisuudesta johtuen näiden järvien veden käyttöä ei suositella myöskään ruoanlaitossa, pesu- tai löylyvetenä.

Tutkimustulosten perusteella virkistyskäytölle, kuten uimiselle, veden käytölle pesu- tai löylyvetenä tai kalastukselle ja kalojen elintarvikekäytölle ei ole estettä Jormasjärven, Rehjan, Nuasjärven ja Laakajärven tai niiden alapuolisten vesistöjen osalta. Eviran yleisten suositusten mukaisesti suurimpien petokalayksilöiden syöntiä tulisi rajoittaa elohopeapitoisuuksien vuoksi, kuten kaikkialla Suomessa.

Jatkossa Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukset seuraavat Terrafamen alapuolisten vesistöjen tilaa velvoitetarkkailutuloksista. Kesäkuun vesinäytteenottokierros Terrafamen alapuolisissa vesistöissä on parhaillaan meneillään. Kainuun ELY-keskus tiedottaa tarkemmin kevätkierron toteutumisesta sekä rantavesien laadusta, kun kesäkuun vedenlaatututkimusten analyysitulokset ovat valmistuneet.

Liite 1: Katsaus Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tilaan keväällä 2018

Liite 2: Mäkinen, J. 2017c. Terrafame Oy:n purkuvesien leviäminen ja käyttäytyminen Sotkamon Nuasjärvellä. 20.12.2017. GTK/69/03.01/2017 50404-40098. Geologian tutkimuskeskus

Lisätietoja:

Kainuun ELY-keskus

Johtava ympäristöasiantuntija Soile Backnäs
email: soile.backnas(at)ely-keskus.fi
puh. 0400159943

Yksikön päällikkö Sari Myllyoja (valvontaan liittyvät asiat)
email: sari.myllyoja(at)ely-keskus.fi
puh. 0295023833

Pohjois-Savon ELY-keskus

Limnologi Taina Hammar
email: taina.hammar(at)ely-keskus.fi
puh. 0295026782