ELY-keskusten rahoitushaku koronavirustilanteessa

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Ajankohtaista

 • ELY-keskusten koronarahoitus yrityksille (tilanneanalyysi ja kehittämisavustus) - haku on päättynyt 8.6.2020, maksatusta voi hakea edelleen. Maksatusohjeet >>
   
 • Määräaikana saapuneet koronahakemukset ovat käsittelyssä. Koronarahoituksen hakemus- ja päätösmäärät 20.1.2021 mennessä:
  • Hakemukset: 33 112 kpl
  • Päätökset: 33 110  kpl
  • Myönnetty tukimäärä 335 000 000 €
  • Koronahakemusten käsittely on keskitetty neljään ELY-keskukseen: Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo), Hämeen ELY-keskus (Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa), Keski-Suomen ELY-keskus (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa).
    
 • ELYn koronatukien oikaisuvaatimusten käsittelytilanne ELY-keskuksissa 30.11.2020:

ELYn koronatukien oikaisuvaatimusten käsittelytilanne ELY-keskuksissa oikaisuvaatimusten kappalemäärien mukaan. Taulukkoa tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että oikaisuvaatimuksia ei tule joka päivä eri alueille. Oikaisuvaatimusten käsittelyaikaan vaikuttaa se, että vaatimuksia on tullut eri alueille eri määrä.

Alue Kappalemäärä
Keski-Suomi 4 kpl
Häme 6 kpl
Pohjois-Pohjanmaa      ei käsiteltäviä oikaisuvaatimuksia tällä hetkellä
Etelä-Savo

ei käsiteltäviä oikaisuvaatimuksia tällä hetkellä

ELY-keskukset myöntävät koronarahoitusta eli yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Hakemusten sujuvan käsittelyn vuoksi työnjako ELY-keskusten rahoituksen ja Business Finlandin rahoituksen kesken määräytyy yrityksen henkilömäärän perusteella.  Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.

 • ELY-keskukset suuntaavat poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä (mukaan lukien yrittäjät).
 • Yksinyrittäjät eivät kuulu ELY-keskusten poikkeusrahoituksen piiriin. Yksinyrittäjille koronavirusepidemiasta aiheutuneiden häiriöiden lieventämiseen myönnetään avustusta kuntien kautta: Yksinyrittäjien UKK (tem.fi).
 • ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut ovat myös yksinyrittäjien haettavissa: Yritysten kehittämispalvelut
 • Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä: Liiketoiminnan rahoitus häiriötilanteissa

ELY-KESKUSTEN POIKKEUSRAHOITUS: Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä

Kenelle
Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea
Avustuksen kriteerit
Avustuksen hakeminen
Avustuksen maksaminen
Aluehallinnon asiointipalvelusta
Neuvontapalvelut

Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Myönnettävä avustus ei pääsääntöisesti voi olla enempää kuin 30% yrityksen liiketoiminnan volyymista. Myös kehittämishankkeen kustannukset tulee olla suhteutettuna yrityksen esittämän kehittämishankkeen sisältöön nähden. Juuri perustettujen yritysten kohdalla tarkastellaan, onko koronaepidemia leikannut yrityksen liikevaihtoa niin, että määritelty 30% ylitys avustuksessa on tarkoituksenmukaista hyväksyä.

Kenelle

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

 • joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä (sisältäen yrittäjän/yrittäjät). Tästä pääsäännöstä poiketen voidaan yrityksen koon tarkastelussa ottaa huomioon myös esimerkiksi yrityksen lomautettujen työntekijöiden määrä. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin.
 • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
 • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
 • lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet),  jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa työntekijöiden määrällä)​.

ELY-keskusten myöntämä avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea.  De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.

Avustusta voidaan myöntää koko maassa (pl. Ahvenanmaa).

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

Avustusta voidaan myöntää

 1. tilanneanalyysin tekemiseen ja/tai
 2. kehittämistoimenpiteisiin.

1. Tilanneanalyysin tekeminen

Yritys voi selvittää ja suunnitella

 • yrityksen toimintaa,
 • uusia liiketoimintoja,
 • tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Avustuksen määrä tilanneanalyysin tekemiseen

 • avustuksen määrä voi olla enintään 80 % avustuksen perusteena olevista laskennallisista kustannuksista
 • avustuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 10 000 euroa
 • avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 70 %

Avustuksen piiriin hyväksyttäviä kustannuksia voivat ovat:

 • Yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset
  • Avustuksen perusteena olevien henkilöiden määrää laskettaessa yhdeksi henkilöksi lasketaan henkilö, joka työskentelee yrityksessä keskimäärin vähintään 30 tuntia/viikko. Henkilöiden määrää laskettaessa voidaan ottaa huomioon useamman hankkeeseen osallistuvan henkilön yhteenlasketut työajat siten, että vaadittu keskimääräinen vähimmäistyöaika (30 tuntia/viikko) muodostuu esim. kahden eri henkilön yhteenlasketusta työpanoksesta.
 • välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määrä on enintään 50 % laskennallisista palkkamenoista

Palkkakustannusten osalta käytetään vakioitua laskennallista 2 000 euron palkan määrää/yrityksessä työskentelevä henkilö, riippumatta henkilölle tosiasiallisesti maksetusta palkasta. Hakemuksessa yritys ilmoittaa palkkakustannuksina tämän vakiopalkan mukaan lasketut palkkakustannukset. Vastaava laskennallinen kustannus henkilöä kohden ilmoitetaan myös maksatushakemuksessa.

Esim. jos yrityksessä työskentelee kaksi henkilöä (esim. yrittäjä + yksi työntekijä), avustus määräytyisi seuraavasti: 2 henkilöä x 2 000 euroa + 50 % välilliset menot = 6 000 euroa, josta 80 % (tukitaso) eli avustus 4 800 euroa.

2. Kehittämistoimenpiteet
 
Avustusta voidaan myöntää laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
 
Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi
 • liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
 • alihankintaverkoston kehittämiseen,
 • tuotannon uudenlaiseen organisointiin,
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
 • osaamisen vahvistamiseen.

Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Avustuksen määrä kehittämistoimenpiteiden tekemiseen

 • avustuksen määrä voi olla enintään 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista.
 • avustuksen määrä voi olla enintään 100 000 euroa, suhteutettuna kuitenkin yrityksen toiminnan laajuuteen
 • avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 70 %

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien tosiasialliset palkat
 • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien henkilöstön koulutus (HUOM! Ei sisällä koneiden ja laitteiden ostoa!) > ulkopuolisia asiantuntijakustannuksia voidaan hankkeessa hyväksyä enintään 60 000 euroa
 • tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet prototyypin valmistuksessa
 • palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut) 50 %  
 • HUOM! Avustuksen piiriin ei voida hyväksyä investointikustannuksia kuten esim. koneiden ja laitteiden ostamista, rakennuksia, patentteja ja lisenssejä.

Avustuksen kriteerit:

 • Koronaviruksen vuoksi toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa
   

Avustuksen hakeminen

Huom! Haku on päättynyt 8.6.2020.

Avustusta voi hakea ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Hakemukseen on liitettävä viimeisin tilinpäätös. Jos se on vanhempi kuin 31.12.2019, liitä kumulatiivinen tuloslaskelma ja tase hakemusajankohtaa edeltävän kuukauden loppuun asti.

HUOM! Valitse oikea tukimuoto eli kohdan yritysrahoitus alta yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä.

Tutustu tarkasti hakuohjeisiin, ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen! Ennen hakemuksen lähettämistä tarkista, että hakemuksessa ilmoittamasi tiedot ovat oikein! Hakemuksen lähettämisen jälkeen et pääse enää täydentämään hakemusta vaan hakemus voidaan palauttaa täydennettäväksi ainoastaan ELY-keskuksen kautta.

Avustuksen maksaminen

Avustuksesta maksetaan ennakkoa avustuspäätöksen yhteydessä enintään 70 %, mikäli hakija on hakemuksessa hakenut ennakkomaksua. Loppuerä avustuksesta haetaan maksuun erillisellä sähköisellä maksatushakemuksella rahoituspäätöksessä määritetyn ajan kuluessa. Maksatushakemus jätetään pelkästään sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Tutustu maksatuksen muistilistaan ja maksatuksen hakuohjeisiin, ennen kuin aloitat maksatushakemuksen täyttämisen! Ennen maksatushakemuksen lähettämistä tarkista, että hakemuksessa ilmoittamasi tiedot ovat oikein! Hakemuksen lähettämisen jälkeen et pääse enää täydentämään hakemusta vaan hakemus voidaan palauttaa täydennettäväksi ainoastaan ELY-keskuksen kautta.

Tilanneanalyysiin myönnetyn avustuksen loppuerän maksatushakemuksen yhteydessä tulee selvittää tilanneanalyysin vaikutukset yrityksen toimintaan. Koska tilanneanalyysi perustuu laskennallisiin kustannuksiin, maksatushakemuksessa ei tarvitse esittää syntyneitä kustannuksia.

Kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen loppuerää koskevassa maksatushakemuksessa tulee esittää kehittämishankkeessa syntyneet tosiasialliset kustannukset sekä selvittää kehittämishankkeessa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Lisäksi kehittämistoimenpide -hankkeissa tulee maksatushakemukseen aina liittää ote projektikohtaisesta kirjanpidosta, josta selviää avustuksen piiriin esitettävät menot.

On huomattava, että sekä tilanneanalyysia että kehittämistoimenpiteitä koskevan loppuerän maksatuksen yhteydessä huomioidaan saatu ennakkomaksu.

HUOM! Maksatushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja niiden käsittelyaika riippuu saapuneiden maksatushakemusten määrästä.

Aluehallinnon asiointipalvelusta

Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-palvelun avulla. Suomi.fi-tunnistautumisessa yrityksen edustaja tunnistautuu henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella. Hyväksymällä käyttöehdot pääsee itse asiointipalveluun.

Kirjautumisen yhteydessä haetaan henkilölle löytyvät asiointivaltuudet yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä sekä valtuutukset Suomi.fi-palvelusta. Asiointipalvelun Omat tiedot -sivulla on näkyvissä ne yritykset/yhteisöt, joissa henkilöllä on asiointivaltuuksia. Hakemuksen tekeminen onnistuu, mikäli yrityksen nimenkirjoitussääntö mahdollistaa yksin edustamisen. Hakemuksen täyttämiseen ja lähettämiseen tarvitaan edustettavaan yritykseen/yhteisöön jokin seuraavista rooleista: nimenkirjoitusoikeus, elinkeinonharjoittaja, vastuunalainen yhtiömies, toimitusjohtaja / toimitusjohtajan sijainen tai yritysrahoituksen hakeminen -valtuus.

Mikäli yrityksen kaupparekisteritiedoissa on puutteita tai korjattavaa, ne voi korjata olemalla yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen:

Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuudet-palvelussa:

Avustuksen hakeminen edellyttää, että avustuksen hakijalla on Y-tunnus. Avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun.

Neuvontapalvelut

 • ELY-keskusten koronarahoituksen puhelinpalvelu (puh. 0295 024 800) ma klo 12.00 - 15.00.
 • Sähköisen asioinnin neuvontaa Yritys-Suomen puhelinpalvelusta (arkisin klo 9.00-16.15), puh. 0295 020 500.

Koronavirusepidemian vaikutukset yritysten liiketoimintaan

Koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä häiriöitä yritysten liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Yritysten kannattaa olla ajoissa yhteydessä pankkiinsa ja Finnveraan, jos on tarvetta lisäkäyttöpääomalle tai lyhennysohjelmien järjestelyille. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä. Yksinyrittäjien tilanteen auttamiseksi on valmisteilla työttömyysturvan väliaikainen laajennus, jonka perusteella yksinyrittäjät saavat työttömyyskorvausta tietyin ehdoin.

Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.

Yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi-palvelu maksaa asiakkaalle 220 euroa + alv/päivä ja Konsultointi-palvelu 300 euroa + alv/päivä


Alueellista tietoa


Hae koronarahoitusta - banneri
ota yhteyttä

ELY-keskusten koronarahoituksen puhelinpalvelu (0295 024 800) ma klo 12.00 - 15.00

Yritys-Suomen puhelinpalvelu: 0295 020 500, ma - pe klo 9.00 - 16.15

Maaseudun ja kalatalouden koronatuet
Uutiset ja tiedotteet