Navigointivalikko
POP Kasvupalvelut

Kasvupalvelut ja kasvupalvelupilotit Pohjois-Pohjanmaalla

Kasvupalvelu-uudistus Pohjois-Pohjanmaalla
Alueelliset kasvupalvelupilotit ja niihin liittyvät markkinavuoropuhelut

Kasvupalvelu-uudistus Pohjois-Pohjanmaalla

Maakuntauudistus muuttaa laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden rooleja. Sen myötä pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-palvelun tehtävät siirtyvät vuoden 2021 alusta uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Uudet, itsehallinnolliset maakunnat muodostavat jatkossa Suomessa kokonaan uuden hallinnon tason. Samassa yhteydessä toteutetaan laaja kasvupalvelu-uudistus, kun nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja tuotantoa avataan kilpailulle.

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Kasvupalvelulla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.  Uusi palvelurakenne ja asiakkaan valinnanvapaus parantavat palvelujen vaikuttavuutta, synnyttävät uusia palveluinnovaatioita ja vahvistavat kotimaista palvelumarkkinaa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on saanut  vuoden jatkoajan. Kasvupalvelujen valmistelu jatkuu ja  vuoden lisäaika käytetään hyödyksi kehittämällä palveluita ja luomalla kumppanuuksia. Pohjois-Pohjanmaalla käytännön kehittämistyötä jatketaan siten, että nykyisiä ELY-keskuksen ja TE-toimiston tarjoamia työllisyys- ja yrityspalveluita integroidaan tiiviiksi kokonaisuudeksi. Lähtökohtana on avointen työpaikkojen nopea täyttäminen ja työnhakijoiden joustava palvelu. Työhakijoiden ja työnantajien palveluissa painotetaan saumattomia palveluketjuja.

Pohjois-Pohjanmaalla on valmistelun alla kaksi erillistä kasvupalvelupilottia. Ensimmäinen piloteista kohdentuu nuoriin alle 30-vuotiaisiin, joiden ammatillinen osaaminen on ajan tasalla. Pilottiaihio sisältää vahvaa kumppanuutta ELY-keskuksen, TE-toimiston ja pilottiin valikoitavien kuntien välillä. Pilotista tulee vastaamaan kilpailluilta markkinoilta hankittu yksityinen palveluntuottaja, jonka tehtäviin kuuluu työhakijoiden ja työnantajien kokonaisvaltainen palvelu.  Toinen pilotti rakentuu ICT-toimialan yritys- ja henkilöasiakaspalveluun. Molempien pilottien käynnistymisen edellytyksenä on voimassa olevan julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain muuttaminen siten, että osa nykyisistä viranomaistehtävistä voitaisiin hankkia markkinoilta. Lakimuutoksen ennakoidaan tulevan eduskunnan käsittelyyn marraskuun 2018 aikana, jolloin pilottien ennakoitu käynnistyminen on vuoden 2019 alkupuolella.
Lue lisää piloteista

Osallisuus ja vuorovaikutus ovat kasvupalvelun valmistelun läpileikkaavia teemoja Pohjois-Pohjanmaalla. Kasvupalvelun valmistelun tueksi alueella on meneillään laajamittainen yrityksille kohdennettu kysely, jonka tavoitteena on selvittää yritysten toiveita tulevista maakunnan tarjoamista julkista yrityspalveluista. Yritysten ohella  kunnat ja seutukunnat ovat verkostoina mukana kasvupalveluvalmistelussa. Kuntien työllisyyspalveluiden ja maakunnan sote/kasvupalveluiden yhdyspintaa kartoitetaan kuluvan syksyn aikana kuntakohtaisilla keskustelutilaisuuksilla. Tavoitteena on saada lisätietoa mm. kunnissa luoduista hyvistä työllisyydenhoidon käytännöistä. Elinkeinopalvelujen osalta vastaava kierros toteutetaan seutukuntapohjaisesti. Osallisuustilaisuuksilla luodaan pohjaa kumppanuudelle ja rakennetaan toimijoiden välistä luottamusta.

Lisätietoja:
Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Projektipäällikkö Mari Tuomikoski, kasvupalvelut
 

Alueelliset kasvupalvelupilotit ja niihin liittyvät markkinavuoropuhelut

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistynyt kahden maakunnallisen kasvupalvelupilotin valmistelu. Pilotteja valmistellaan parhaillaan ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa. Pohjois-Pohjanmaalla pilottien kohderyhmiksi on valikoitunut alle 30 –vuotiaat, vähintään ammatillisen koulutuksen suorittaneet työnhakijat sekä ICT –toimialan työnhakijat. Tavoitteena on, että pilotit käynnistyisivät alkuvuodesta 2019.

Pilotit ovat osa kasvupalvelu-uudistuksen valmistelua ja ovat ensimmäisiä askeleita uudenlaisten kasvupalvelujen käyttöönottamiseksi. TE-toimistojen ja ELY-keskusten tuottamat nykyiset työllisyys- ja yrityspalvelut uudistetaan kasvupalveluiksi.

Maakunnallisissa piloteissa lisätään kokemusta järjestäjä-palveluntuottaja –mallista ja parannetaan asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta. Pilottien tavoitteena on kokeilla myös kilpailullisia toimintamalleja yritys- sekä työnhakija-asiakkaiden palveluissa. Toteutustapana voivat olla mm. ostopalvelut, kumppanuus tai allianssi.

Nuoriin kohdistuvassa pilotissa tavoitteina ovat nuorten työttömyyden alentaminen, uuden palvelumallin kehittäminen sekä avoimena olevien työpaikkojen nopea ja tehokas täyttäminen niin, että siirrytään työnhakijoiden palveluihin ohjaamisesta työhön ohjaamiseen aikaisempaa tehokkaammin. Lisäksi työnantajille suunnataan palveluita rekrytointiosaamisen sekä osaamisen tunnistamisen kehittämiseen. Valmistelussa selvitetään mahdollisuus kytkeä allianssimallia tai sen elementtejä pilottiin.

ICT- toimialan työnhakijoihin kohdentuvassa pilotissa tavoitteena on kasvupalvelumarkkinoiden luominen, kilpailullisen hankinnan osaamisen kehittäminen ja järjestäjäosaamisen vahvistaminen. Tavoitteena on luoda malli sekä hyvät käytännöt rekrytointipalvelun tuottamisesta, jota voidaan hyödyntää muidenkin toimialojen rekrytointipalveluiden toteutuksessa.

Piloteissa markkinavuoropuhelua

Pilotteihin sisältyvien kilpailutusten ja hankintojen valmistelu on käynnistynyt ja ensimmäinen hankintoihin liittyvä markkinavuoropuhelutilaisuus järjestettiin palveluntuottajille Oulussa 20.9.2018. Markkinavuoropuhelut jatkuvat syksyn ja talven aikana.

Aineistot 20.9.2018 markkinavuoropuhelutilaisuudesta

Kasvupalvelupilotit Pohjois-Pohjanmaalla, Juha Matikainen

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Matikainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 421, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Palveluesimies Tarja Jokimäki, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 02950 56595, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi