Navigointivalikko
POP Projektit ja hankkeet - Clean Ladoga

Clean Ladoga

Vuonna 2013  alkanut Clean Ladoga -hanke tähtää Pohjois-Laatokan ja sen sivuvesien tilan parantamiseen. Kaksivuotinen hanke rahoitetaan Karelia ENPI CBC -ohjelmasta Pohjois-Pohjanmaan liiton toimiessa rahoittajaviranomaisena. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 746 811 euroa. Hankkeen päätoteuttaja on petroskoilainen Energy Efficiency Centre. Hankkeen yhteistyökumppaneita Venäjällä ovat vesiyhtiö Karelvodokanal, Centre for Problems of the North, Arctic and Cross-border Cooperation ja Suomessa Suomen ympäristökeskuksen Joensuun toimipiste sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen painopisteenä on yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien käsittelymenetelmien kehittäminen sekä eri tekniikoiden ja niiden rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Koska Laatokan tilaan toki vaikuttavat myös valuma-alueen ja vesistöjen muut toimet ja ominaisuudet, osana hanketta selvitetään myös muita kuin yhdyskunnista ja teollisuudesta aiheutuvia riskejä ja haittoja.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa Clean Ladoga -hankkeessa järven pohjoisosaan laskevien jokien ja virtavesien kunnostustarpeen selvittämisestä sekä yksittäisten kohteiden kalataloudellisten mallikunnostussuunnitelmien laatimisesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteistyökumppanina hankkeessa erityisesti virtavesien kunnostuksiin liittyvän asiantuntemuksensa vuoksi. Muiden osatehtävien kanssa yhteisesti tarkastellaan myös mahdollisten vedenlaatutekijöiden vaikutuksia virtavesien ja edelleen Laatokan tilaan.

Virtavesikunnostushankkeiden tarkoitus on toimia työpajatilaisuuksien ohella paikallista ja alueellista kunnostustoimintaa ohjaavina esimerkkeinä ja herättää ihmisten kiinnostusta vesien tilan parantamiseen yleisesti. Toki kunnostuksilla tavoitellaan myös virtavesilajiston elinolojen parantamista. Koska toiminnasta tulisi luoda Laatokalla ja muualla Luoteis-Venäjällä itsenäistä ja jatkuvampaa, selvitetään virtavesikunnostusten rahoitustapoja alueella ja erityisesti tarvittavaa lupakäytäntöä.

Haasteena uhanalaisen järvilohen (Salmo salar m. sebago) elinympäristöjen säilyminen

Laatokan järvilohen lisääntymisalueet ovat heikentyneet ja vähentyneet ihmisen toiminnan seurauksena. Osa entisistä kutu- ja poikastuotantoalueista on hävinnyt kokonaan. Laatokkaan laskevat vesistöt ovat olleet muutosten kohteena pitkään. Ennen sotia koskia perattiin lähinnä käsityönä. Myllyjen ja voimalaitosten rakentaminen on muuttanut virtaamia ja vedenkorkeuksia. Monella joella on vanhoja voimalaitoksia ja joihinkin jokiin rakennetaan myös uusia. Liikakalastus sekä muutokset vedenlaadussa ja uomissa ovat joko kokonaan hävittäneet tai heikentäneet usean järvilohikannan lähes sukupuuton partaalle monesta Laatokkaan laskevasta joesta.

Toiminta käynnissä myös kohdealueella

Elokuun lopussa vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen partio "Salmo" suoritti hankkeeseen liittyvää maaston ja toimintaympäristön tiedustelua Sortavalan alueella selvittäen lähialueen kuuden joen kunnostustarvetta. Arviointien ja selvitysten tuloksena tehtiin 13 kunnostuskohde-esitystä, joista viidessä on kysymyksessä vaellusyhteyden palauttamisesta kalatien rakentamisen avulla. Muut kohteet edustavat perinteisiä virtavesikunnostusmenetelmiä. Maankäytöstä ja yhdyskunnista aiheutuvat vedenlaatutekijät näillä kohteilla ovat alustavan tarkastelun mukaan vähäisiä, mutta niihin liittyviä riskejä ja kehitystarpeita tullaan arviomaan jatkossa yhteistyössä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.