Navigointivalikko
Kuljetustuki - ingressi

Kuljetustuki

Alueellinen kuljetustuki vuosina 2018 ja 2019

Vuonna 2019 tapahtuneita kuljetuksia koskevaa kuljetustukea on haettava viimeistään 31.3.2020. Kuljetustukea haetaan sähköisesti lomake.fi-palvelussa:

Kyseisellä sivulla on sähköistä hakua koskevia ohjeita sekä erillinen sähköisen kuljetustukihakemuksen ohje, johon on suositeltavaa tutustua ennen kuljetustukihakemuksen laatimista.

Yritystukien asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon ylläpitämällä Katso-tunnisteella. Lisätietoa yritystukien sähköisestä asioinnista voi kysyä Yritys-Suomen puhelinpalvelusta numerosta 0295 020 500 tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta (p. 0295 038 210). Kaikki kuljetustukihakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Kuljetustuki perustuu valtioneuvoston asetukseen alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019 (1030/2018). Kuljetustukea haetaan kalenterivuosittain jälkikäteen toteutuneiden ja maksettujen kuljetusten perusteella.

Kuljetustukea on haettava kolmen kuukauden kuluessa kyseisen vuoden (hakemuskauden) päättymisestä. Kuljetuksen alkamispäivämäärä ratkaisee, mihin hakemuskauteen kuljetus kuuluu.

Ennen mahdollista kuljetustukihakemuksen laadintaa on suositeltavaa tutustua alla olevaan kuljetustuen kuvaukseen.

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019 (1030/2018)

Kuljetustuesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019 (1030/2018). Asetus koskee 1.1.2018 - 31.12.2019 tapahtuvia kuljetuksia. Lisäksi on voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

Kuljetustukea haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kalenterivuosittain jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

Kuljetustukea haetaan sähköisesti ELY-keskusten yritystukien asiointipalvelussa.

Kuljetustuen tarkoitus

Kuljetustuen tarkoitus on ylläpitää ja kehittää harvaan asuttujen alueiden pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä vähentämällä tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvaa kustannusrasitetta.

Kuljetustukeen oikeutettu alue

Kuljetustukea voidaan myöntää pk-yrityksen jalostamien tuotteiden kuljetuksesta, kun tuote on jalostettu Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan alueella, taikka Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven tai Viitasaaren kunnassa.

Mihin kuljetuksiin kuljetustukea myönnetään?

Kuljetustukea voidaan myöntää edellä mainituilla alueilla sijaitsevien pienten ja keskisuurten yritysten jalostamien tuotteiden jalostuspaikalta alkavista auto- ja rautatiekuljetuksista Suomen alueella tapahtuvan kuljetuksen osalta. Ulkomaille suuntautuvissa kuljetuksissa tukea voidaan myöntää Suomessa kuljetetun matkan osuudelta.

Kun tuote on valmistettu edellä mainituilla alueilla, kuljetustukea voidaan myöntää myös satamatoiminnoista, jotka tapahtuvat Merikarvian kunnassa tai sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa ta laivauspaikoissa taikka Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa.

Kenelle kuljetustuki myönnetään?

Kuljetustukea voidaan myöntää kuljetettavat tuotteet jalostaneelle pk-yritykselle, joka tavaran lähettäjänä on maksanut kuljetusmaksun kuljetuksen suorittajalle.

Pieni ja keskisuuri yritys määritellään valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus (EU) N:o 651/2014) liitteen I mukaan.

Tuen suuruus

Auto- ja rautatiekuljetusten tuki:

Kuljetustuki on kuljetetun matkan pituuden mukaan määräytyvä prosenttiosuus kuljetuksen suorittajalle maksetusta kuljetusmaksusta. Tukiprosentti määräytyy seuraavan taulukon mukaan:

Kuljetettu matka Suomessa (km) / Tukiprosentti

 • 266 - 400 / 9
 • 401 - 600 / 13
 • 601 - 800 / 17
 • 801 -        / 20

Silloin kun rautatie- ja autokuljetukseen liittyy satamatoimintoja, joista maksetaan satamatoimintojen tukea, noudatetaan edellä olevan taulukon sijasta seuraavaa taulukkoa, jossa lyhin kuljetustukeen oikeuttava matka on 101 kilometriä:

Kuljetettu matka Suomessa (km) / Tukiprosentti

 • 101 - 400 / 9
 • 401 - 600 / 13
 • 601 - 800 / 17
 • 801 -        / 20

Satamatoimintojen tuki:

Satamatoimintojen tuki määräytyy lähetettävän tavaran painon ja sataman sijainnin perusteella seuraavasti:

 1. Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä Joensuun satamassa ja sen pohjoispuolella sijatsevissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa satamatoimintojen tuki on 2,00 euroa tonnilta.
 2. Merikarvian kunnassa sekä sen ja Kalajoen kunnan välillä sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä muissa kuin edellä mainituissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa satamatoimintojen tuki on 1,00 euroa tonnilta.

Kuutiometrin painona käytetään 300 kiloa, jos lähetyksen paino kuutiometriltä on tätä alempi.

Tuen myöntämisen edellytykset

Kuljetettavan tuotteen tulee olla valmistettu kuljetustukeen oikeuttavalla alueella. Kuljetusmatkan pituuden tulee olla vähintään 266 km. Jos kuljetukseen liittyy edellä mainittuja satamatoimintoja, joista maksetaan satamatoimintojen tukea, matkan vähimmäispituus on tällöin 101 km.

Niin sanotuissa pohjoiskalottikuljetuksissa (kuljetustukiasetus 2§, 13§ ja 16§) tuen edellyttämää vähimmäismatkaa laskettaessa huomioon voidaan ottaa muuallakin kuin Suomen Pohjoiskalotilla tapahtunut kuljetuksen osuus.

Kuljetustukea ei myönnetä seuraavien tuotteiden kuljetuksesta:

 • jalostamattomat tuotteet, aineet ja ainekset
 • raaka-aineet
 • käytetyt tavarat
 • maa- ja kiviainekset, malmit ja rikasteet, tuhka, turve, kuona, kalkki ja vastaavat ainekset
 • jätteet, romut ja niihin rinnastettava aines
 • kierrätettävät tavarat ja ainekset
 • jalostamaton puutavara, raakapuu, puunkorjuun sivutuotteet
 • hake, pelletit, briketit, puru, lastut, klapit ja muu polttopuu
 • teollisten tuotantoprosessien vähäarvoiset sivutuotteet
 • muut vastaavat jalostamattomat tai vain vähän jalostetut tavarat taikka ainekset

Kuljetustukea ei myöskään voida myöntää seuraaville toimialoille:

 • terästeollisuus
 • hiiliala
 • laivanrakennusala
 • synteettikuituteollisuus
 • energian tuotannon, jakelun ja energiainfrastruktuurin ala
 • maatalouden ala
 • metsätalouden ala
 • kalatalouden ja kalanjalostuksen ala
 • kaivostoiminnan ja louhinnan ala

Kuljetustukea ei voida myöntää yrityksen omalla kuljetuskalustolla suoritetuista kuljetuksista.

Kuljetustukea voidaan myöntää, jos kuljetusmaksu on vähintään 30 euroa lähetykseltä ja myönnettävä kuljetustuki on vähintään 1 000 euroa hakemuskaudelta.

EU:n valtiontukisääntönä kuljetustukeen sovelletaan valtiontukien yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, eli Komission asetusta (EU) N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

Valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen sijasta valtiontukisääntönä sovelletaan kuitenkin vähämerkityksistä tukea, eli niin sanottua de minimis -tukea koskevaa komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 silloin, jos tuote on jalostettu Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven tai Viitasaaren kunnassa. Yritykselle voidaan myöntää de minimis -tukea yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden muodostaman jakson aikana. Enimmäismäärään lasketaan tuensaajayrityksen saamien de minimis -tukien lisäksi myös de minimis -tuet, jotka on myönnetty konsernin muille suomalaisille yhtiöille tai muille suomalaisille yhtiöille, joilla on tuensaajayhtiöön muu de minimis -asetuksen artiklan 2 kohdassa 2 tarkoitettu sidos.

Valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista tukea ei voida myöntää yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi (ns. Deggenhorf-ehto, yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan kohta 4a).

Kuljetustuen hakeminen

Kuljetustukea haetaan sähköisesti lomake.fi-palvelussa.

Kuljetustukea haetaan kultakin hakemuskaudelta (kalenterivuodelta) kolmen kuukauden kuluessa hakemuskauden päättymisestä.

Kuljetuksen alkamispäivämäärä ratkaisee, mihin hakemuskauteen kuljetus kuuluu.

Kuljetustukihakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, joka on kuljetustukea koskeva valtionapuviranomainen koko maan osalta.

Sähköinen kuljetustukihakemus ohjautuu hakemukseen tallennettavien tietojen perusteella suoraan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.


Alueellista tietoa