Navigointivalikko
Kotouttaminen

Kotouttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta. ELY-keskus ja kunnat ovat omilla alueillaan vastuussa kotouttamisasioista.

ELY-keskuksen keskeisenä maahanmuuttajien kotouttamista koskevana tehtävänä on

  • toimeenpanna kotouttamislaki ja seurata sen toteutumista alueellisesti
  • sovittaa alueelliset kotouttamistoimenpiteet valtakunnallisten linjausten mukaan
  • ohjata kuntia kotouttamisohjelmien tekemisessä ja kotouttamisen toimeenpanossa.

Kotouttamiseen liittyvässä päätöksenteossa ELY-keskukset tekevät yhteistyötä mm. kuntien, työ- ja elinkeinotoimistojen ja järjestöjen kanssa.

Kuntien rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa on keskeinen. Kotoutuja on samalla kuntalainen ja kuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että niiden palvelut sopivat myös maahanmuuttajille. Kunnilla onkin yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.

Maahanmuuttajan työllistyminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen edellyttävät tietoja ja taitoja, joita kehitetään kotoutumista tukevilla toimenpiteillä. Näitä ovat muun muassa kotoutumissuunnitelman laatiminen, suomen ja ruotsin kielen opetus, luku- ja kirjoitustaidon opetus ja ammatillinen koulutus. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena TE-toimiston kautta.

ELY-keskukset ja TE-toimistot hankkivat työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena hankittavat kotoutumiskoulutukset tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Kotouttaminen - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksessa toimii maahanmuuttoasiain toimikunta. Se on yhteistyöelin, jossa on mukana monia alueen toimijoita.

Toimikunta välittää tietoa eri organisaatioiden välillä ja ottaa kantaa ajankohtaisiin työmarkkinoita ja maahanmuuttoa koskeviin ilmiöihin. Keskeisimpiin tehtäviin kuuluu alueellisen työlupalinjauksen säännöllinen päivittäminen.

Uudenmaan alueella asuu yli puolet Suomen maahanmuuttajista

Uudenmaan alueella asuu yli puolet Suomessa asuvista maahanmuuttajista. Kotoutumisen edistämiseksi Uudenmaan ELY-keskus tekee yhteistyötä alueen kuntien ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa, jotta palveluprosessit vastaisivat mahdollisimman hyvin kotoutujien ja laajemmin maahanmuuttajien tarpeita.

Kuntia tuetaan lakisääteisten kotouttamisohjelmien valmistelutyössä. ELY-keskus tekee yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa erityisesti Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan työn koordinoijana. Uudenmaan ELY-keskus kilpailuttaa ja ostaa kotoutujille tarkoitetun kotoutumiskoulutuksen, ja maahanmuuttajien koulutustarpeet otetaan huomioon myös ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinnassa.

Yhteistyötä on tiivistetty

Kotoutumisen edistämisessä keskeistä on kaikkien toimijoiden välinen yhteistyö. Viranomaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä on tiivistetty muun muassa kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun avulla.

Työnantajien kanssa tehdään yhteistyötä muun muassa Talent Boost -toimenpideohjelman kautta. Kansainväliseen rekrytointiin liittyvää työtä on keskitetty Uudenmaan TE-toimistoon. Tavoitteena on sekä saada osaavaa työvoimaa työperusteisen muuton kautta että helpottaa Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien työllistymistä. 

Lisätietoja

  • Erikoissuunnittelija Minna Hirsova, 0295 021 109
  • Erikoissuunnittelija Satu Nila, 0295 021 083 (alaikäiset kansainvälistä suojelua saavat lapset ja nuoret)
    Sijianen Tiina Järvinen 1.9.2020-7.7.2021.
  • Erikoissuunnittelija Lea Savolainen, 0295 021 102, erikoissuunnittelija Ruslan Haarala, 0295 021 072, erikoissuunnittelija Taneli Kuusiholma, 0295 021 049 (kotoutumiskoulutus)
  • Maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio, 0295 021 160

Banneri: Tervetuloa Suomeen. Tietoa Suomesta 12 kielellä (tem.fi)