Navigointivalikko
Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustushaku (hulevedet) - keskipalsta

Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustushaku (hulevedet)

logoHulevesien hallintaan ja käsittelyyn voi hakea harkinnanvaraista avustusta 25.11.2020 - 29.1.2021 välisenä aikana. Valtakunnallinen avustushaku toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksessa. Avustuksilla tähdätään hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen. Vuosina 2021 - 2022 toteutettavien hankkeiden avustamiseen on käytössä noin 2 miljoonaa euroa.

Osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa

Haku kuuluu vesiensuojelun tehostamisohjelman teeman Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen painopistealueeseen Hulevesien hallinta ja käsittely. Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa tuetaan hulevesien hallinnan ja käsittelyn hankkeita haitallisten aineiden vesistökuormituksen vähentämiseksi sekä soveltamalla poistomenetelmiä että ehkäisemällä haitallisten aineiden pääsyä hulevesiin.

Tarkemmat tiedot avustuksesta ja sen hakemisesta löydät hakumenettelyohjeesta:

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aihepiireistä:

  • Hulevesien käsittelyrakenteiden toimivuus ja niissä tapahtuvat prosessit
  • Ratkaisut rakennustyömaiden hulevesien hallintaan ja käsittelyyn
  • Uudet ja erityiskohteiden hulevesien hallinnan ja käsittelyn tekniikat ja rakenneratkaisut, joista Suomessa on vielä vähän tai ei lainkaan tutkimustietoa.
  • Laajempien, valuma-aluetason erilaisten hallinta- ja käsittelymenetelmien (rakenteelliset ja ei-rakenteelliset) yhdistelmistä koostuvat hajautetut kokonaisuudet/järjestelmät.
  • Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tietämyksen parantaminen uusista käsittelytekniikoista ja uusista pinnoitusratkaisuista sekä uusien pinnoitettujen alueiden vaikutuksesta hulevesien laatuun.
  • Teollisuusalueiden hulevesien riskit ja riskien hallinta onnettomuus- ja häiriötilanteissa haitallisten aineiden kannalta.
  • Hulevesien seurannan kehittäminen uusilla teknologioilla, mm. hulevesien laadun seurannan automaattimittarit sekä mittausantureiden kehitystyö ja testaaminen.
  • Viestinnälliset hankkeet, joilla vaikutettaisiin hulevesiin pääsevien haitallisten yms. aineiden pääsyyn/joutumiseen – kohderyhminä kansalaiset, eri elinkeinot jne.
  • Hulevesien kuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta ja niiden vaikutus kaupunkien lähivesien vedenlaatuun.

Avustuksen saajat 

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja näiden omistamille yhtiöille ja muille kuntaomisteisille toimijoille, yhdistyksille, yrityksille sekä muille yhteisöille lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. 

Avustuksen hakeminen

Avustusten hakuaika päättyy 29.1.2021. Hakemusten jättöajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemukset toimitetaan Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Haettavan avustuksen hakulomake täytetään ja allekirjoitetaan, 

a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä (liitteitä mahtuu kerralla 40 Mt), valitaan virastoksi Etelä-Savon ELY, asiaksi kirjoita ”Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen”

b) hakemuksen voi lähettää Etelä-Savon ELY-keskukselle myös sähköpostilla

kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi 

tai postitse osoitteella:

Etelä-Savon ELY-keskus
Kirjaamo
PL 164, 50101 Mikkeli

Lisää aiheesta


Alueellista tietoa