Navigointivalikko
Kalatalouden väliaikainen tuki

Kalatalouden väliaikainen tuki

Tuki koronaviruspandemiasta aiheutuviin talousvaikeuksiin

Valtioneuvosto hyväksyi kalatalouden väliaikaista koronatukea koskevan asetusmuutoksen 1.7.2021. Muutosten tavoitteena on yhtenäistää kalatalouden yrityksille myönnettävien korona-avustusten ehtoja yritysten yleisen kustannustuen kanssa.

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta avustuksia kalatalouden yritysten väliaikaisen tuen koronavirusepidemian aiheuttamien talousvaikeuksien helpottamiseksi. Tuki myönnetään valtioneuvoston asetuksen 369/2020 nojalla.

Millainen yritys voi saada tukea?

Avustusta voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi avustusta voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua. Kyseessä on väliaikainen avustusjärjestelmä. Hakemus avustuksen saamiseksi tulee tehdä viimeistään 30. päivänä marraskuuta 2021. Tukikelpoisia kustannuksia ovat välttämättömiin menoihin palkka-, ostopalvelu-, vuokra- ja kiinteistökulut, sekä muut vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Avustus maksetaan yhdessä erässä ennakkona. Avustuksen maksamisesta vastaa KEHA-keskus.

Tuen määrä ja maksaminen

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen.

Kalatalouden alkutuotannon yritykset:

Avustusta voidaan myöntää aikaisintaan 19.3.2020 alkaneelle, enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle. Avustuksen määrä on korkeintaan 70 % ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta. Avustus voi olla 2 000-120 000 €. Avustuksen määrän harkinnassa otetaan huomioon yrityksen saamat muut avustukset koronavirusepidemian vaikutusten hallintaan. Avustuksen tarkoituksena on yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aikana.

Kalanjalostuksen sekä kalan vähittäis- ja tukkukaupan yritykset:

ELY-keskus laskee myönnettävän avustuksen seuraavalla kaavalla: Avustus = ((vertailuajankohdan liikevaihto - tukikauden liikevaihto) / vertailuajankohdan liikevaihto) - 0,3) * (tukikauden muut kulut + tukikauden palkkakulut)

Hakijan tukikauden liikevaihto on kuukausikohtainen keskimääräinen liikevaihto ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2021 ja päättyy 28 päivänä helmikuuta 2021. Hakijan vertailuajankohdan liikevaihto on kuukausikohtainen keskimääräinen liikevaihto ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2020 ja päättyy 29 päivänä helmikuuta 2020. 

Uudelle tukikaudelle avustusta voi pääsääntöisesti hakea vain kerran. Avustus voi olla suuruudeltaan 2 000-270 000 €. Avustuksen laskennallisesta määrästä vähennetään yrityksen aiemmin saamat, covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseen tarkoitetut tuet. Avustuksen ehdot muuttuivat avustusta koskevan valtioneuvoston asetuksen muutoksen tullessa voimaan 5.10.2020, 31.12.2020 ja 1.7.2021. Jos yritys on hakenut avustusta aiempien ehtojen mukaisesti ja saanut päätöksen, se voi jättää uuden hakemuksen.

Mihin tukea voi käyttää?

Tukea voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin.

 Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 1. ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot,
 2. palkka ja henkilöstökulut,
 3. vuokrakulut ja kiinteistökulut sekä
 4. muut vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot.

Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voidaan ottaa myös huomioon tuen suuruuden määrittämisessä, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen.

Mihin tukea ei voi käyttää?

Tukea ei saa käyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 1 artiklan a-k alakohdissa lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

Tuella ei voida avustaa investointeja. Investointitoimenpiteitä voidaan rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta.

Näin haet tukea

Tuen hakeminen on avattu 14.10.2020:

Hakulomaketta varten tarvitset seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, y-tunnus, yrityksen kotipaikka ja osoite,
 • yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköposti,
 • yrityksen toimiala, koko ja omistajat
 • ajanjakso, jolle tukea haetaan
 • tilinumero
 • tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta ennen epidemian puhkeamista
 • selvitys yrityksen taloudellisen tilan heikentymisestä epidemian vuoksi ja suunnitelma talouden vakauttamisesta sekä arvio yrityksen liiketoimintaedellytyksistä vuonna 2021
 • selvitys haettavista kustannuksista perusteluineen
 • tiedot yrityksen hakemasta ja/tai saamasta muusta julkisesta tuesta koronaepidemiatilanteen helpottamiseen
 • tilinpäätöstiedot tai yksityisen elinkeinonharjoittajan tapauksessa veroilmoitus kahdelta edelliseltä tilikaudelta
 • yrityksen alkuvuoden 2020 kirjanpito tai yksityisen elinkeinonharjoittajan tapauksessa muu vastaava selvitys
 • hankkeen hankintojen kilpailutusta koskevat tiedot, jos hankkeessa ostetaan ulkopuolisia palveluja, joiden kustannukset ovat yli 2500 euroa.

Miten tuen käyttöä seurataan?

Tuen saajan on toimitettava ELY-keskukselle selvitys tuen käytöstä ja yritystoiminnan jatkumisesta avustuspäätöksessä määrättyyn päivämäärään mennessä. Selvitys tehdään maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella.

Lisätiedot


Alueellista tietoa