Oikopolut

Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku

Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunnan, neuvonnan ja toteutettujen torjuntatoimien seurannan edistämiseen liittyvien hankkeiden harkinnanvaraiset avustukset ovat tulleet toista kertaa haettavaksi 18.10.2021 alkaen.

Tällä avustusmuodolla maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjuntaa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunnassa ja edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

Hakumenettely toteutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) syksyllä haettavien ympäristöpuolen muiden avustusten yhteydessä. Haku on päättynyt 30.11.2021.

Avustukset myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa sekä edellyttäen, että eduskunta osoittaa em. tarvittavan rahoituksen.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustuksen tavoitteena on edistää haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjuntaa, neuvontaa sekä toteutettujen torjuntatoimien seurantaa. Kohteina ovat luonnonsuojelualueet ja niitä ympäröivät alueet sekä virkistysalueet ja alueet, joilla ihmiset liikkuvat paljon. Myös haitallisten vieraslajien torjuntatoimiin kehitettäviä uusia innovaatioita edistetään.

Avustusta voidaan myöntää:

Avustukset haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunnan toteuttamiseen on tarkoitettu sellaisiin hankkeisiin, joissa

  • hankkeella torjutaan haitalliseksi säädettyä vieraslajia, eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon
  • hanke toteuttaa haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmaa siten, että
    • hankkeen kohteena on alue, jossa haitallista vieraslajia on suunnitelman mukaan ensisijaisesti torjuttava;
    • hankkeessa käytetään suunnitelmassa suositeltuja torjuntatoimenpiteitä tai -menetelmiä;
    • hanke on yhteistyöhanke, jossa mukana on useita toimijoita (kunnat, kansalaisjärjestöt, muut julkiset ja yksityiset yhteisöt)
  • hanke sisältää toimenpiteitä, joilla hankkeen tuloksellisuutta voidaan seurata.

Hanke voi olla myös jälkiseurantahanke tai uusien torjuntamenetelmien kokeiluhanke. Etusijalla avustusten myöntämisessä ovat hankkeet, jotka ovat alueellisesti mahdollisimman kattavia.

Avustukset on tarkoitettu erityisesti isompien ja vaikuttavuudeltaan mahdollisimman laajojen hankekokonaisuuksien rahoittamiseen. Avustuksia ei siksi myönnetä yksityishenkilöille tai yksittäisille toimijoille, kuten asunto-osakeyhtiöille. Hakijana ei voi myöskään olla yritys.

Alkuperäisluonnon hyvän tilan tavoite edellyttää pitkäaikaisia haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjuntatoimia ja niiden seurantaa. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan erityisesti kuntien, kansalaisjärjestöjen ja muiden julkisten ja yksityisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Uusien avustettavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja.

Avustuksen hakeminen

Avustusten hakuaika on 18.10.2021-30.11.2021. Hakemukset toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle.

Avustuksen osuus ja harkintaperusteet

Avustuksen suuruus on harkinnanvarainen. Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustusten saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä.

Avustuksen myöntäminen perustuu harkintaan sekä arviointiin hankkeen odotetusta vaikuttavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä kustannustehokkuudesta. Rahoitettavan hankkeen tulee olla laadukas ja toteuttamiskelpoinen sekä edistää aiemmin mainittuja haitallisten vieraslajien torjunnan hallinnan tavoitteita.

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt. Avustuksen määrä kunnille on enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Yhdistysten ja yhteisöjen omarahoitusosuuteen voidaan lukea omaa työtä. Avustuspäätöksessä voidaan antaa myös muita määräyksiä, joita päätöksen kohteen tulee noudattaa.

Lisätietoja

Kainuun ELY-keskus
Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen
p. 0295 023 799
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.10.2022