Ajankohtaista

Koko hankkeen ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet voit lukea hankkeen englanninkielisiltä sivuilta: sustainablebiogas.eu/news/

Biokaasualan liiketoimintamallit -opiskelijatyö

Sustainable biogas- hankkeen yhtenä osatavoitteena on tutustuttaa eri opiskelijoita biokaasualan ravinteiden hallinnan kysymyksiin. Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän kanssa toteutettiin selvitys, jossa tarkasteltiin minkälaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja biokaasualalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on ja mitä mahdollisesti puuttuu. Työ toteutettiin syksyn 2021 aikana ja raportti valmistui vuoden lopussa.

Biokaasuala ei opiskelijoille ollut entuudestaan tuttu, mutta projekti opetti alasta ja sen kompleksisuudesta paljon. Opiskelijoiden palautteen mukaan " Näkemys biokaasualaa kohtaa muuttui ehkä niin, että nyt käsittää enemmän sitä millaisia haasteita ja osaltaan myös mahdollisuuksia biokaasualan toimijoilla on.  Sai myös kuvan siitä kuinka paljon ja millaisia biokaasutoimijoita alueella on." Opiskelijaprojekti onnistui hyvin ja tästä on hyvä jatkaa ja syventää alueellisen kehittämisen yhteistyötä viranomaisten ja oppilaitosten kanssa.

Kiertotaloudella on oma merkittävä roolinsa biokaasun tuotannossa

Selvityksessä lähestyttiin 11 eri kokoista biokaasulaitosta Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilta.  Laitosten vastauksia peilataan kiertotalouden viiteen liiketoimintamalliin, joita ovat uusiutuvuus, resurssitehokkuus, tuote palveluna, jakamisalustat ja tuotteen elinkaaren pidentäminen.

Vastausten perusteella voidaan todeta, että kiertotaloudella on oma merkittävä roolinsa biokaasun tuotannossa. Markkinoinnissa kiertotalous on merkki vastuullisuudesta. Biokaasualan liiketoiminta on tällä hetkellä vastausten perusteella kannattavimmillaan sähkön tuotannossa ja tulevaisuuden potentiaali nojaa liikennepolttoaineen myyntiin. Biokaasun tuotannossa syntyvä mädätejäännös ja siitä tehty lannoite koetaan väistämättömänä sivuvirtana ja sillä ei taloudellisesti koeta olevan merkityksellistä arvoa.

Vastausten perusteella ylläpitokustannukset ovat laitoksien suurin menoerä. Tähän voisi yhtenä ratkaisuna esimerkiksi jakamistalousratkaisut, joiden avulla laitoksen kulut eivät kaadu yhden tahon harteille. Näin saadaan myös investoitua mahdollisesti suurempiin laitoksiin ja suuremmilla laitoksilla voidaan hyödyntää laajemmin biomassoja. Biokaasun tuotanto ei itsessään ole pelkkää uusiutuvan energian tuotantoa, vaan siihen liittyy myös orgaanisen aineksen kierrätys. Kun biomassa muuttuu energiaksi ja myös orgaaniseksi lannoitteeksi, pidentää se tuotteen elinkaarta. Kaasuntuotannossa voidaan harkita ratkaisuja, joissa biokaasulaitokset ovat monen toimijan omistuksessa. Lisäksi biokaasuntuotannossa voisi miettiä, että jokaisella lannan tai biojätteen tuottajataholla olisi mahdollista yhdessä esimerkiksi jakamisalustoja tai yhteistyöverkkoja hyödyntäen saada kannattava kuljetus kaasulaitokselle. Pienen määrän jatkokäsittely ei ehkä tunnu kannattavalta, mutta hyvin suunnitellun yhteistyön avulla voi monesta pienestä jätekasasta syntyä iso hyöty. Tuotanto on resurssitehokasta, jos kaikki resurssit huomioidaan ja käytetään viisaasti ja tehokkaasti. Ympäristöstä ja infrastruktuurista voidaan löytää uusia resursseja, joista tuottaa energiaa ja vähentää ympäristökuormaa ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Tulokset eivät ole varmastikaan verrattavissa koko Suomen tilanteeseen, mutta saamme tästä kuvan siitä, että millaisessa kehityksen vaiheessa biokaasutoiminta on ja miten sen kannattavuutta ja yleistymistä voisi mahdollisesti parantaa.

Tutustu raporttiin tästä: Biokaasunliiketoimintamallit_KaasalainenSirkia2021.pdf

ELYn uutiskirjeiden artikkelit hankeen etenemisestä:

8/2021 (11.11.2021) Sustainable biogas -hankkeen toiminnan täytteinen syksy etenee vauhdilla Lounais-Suomessa ja vauhti vain kiihtyy. 

6/2021 (16.09.2021) Ravinnekartat alueellisen suunnittelun tueksi 

6/2020 (17.09.2020) Kestävää biokaasuntuotantoa 

Info ravinnekartoista ja tulevasta suunnittelutyöstä

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti tiistaina 12.10.2021 avoimen yleisötilaisuuden, jossa esiteltiin Lounais-Suomeen tehtyjä ravinnekarttoja ja miten niitä tullaan jatkossa hyödyntämään.

Karttainfoon osallistui runsaasti niin tutkimuksen, hallinnon kuin ravinteiden kierrätyksen ja biokaasutuotannon toimijoita ja keskustelu oli vilkasta. Puheenvuoroissa pohdittiin niin biokaasutuotannon ja kierrätysravinteiden käytön yleisiä haasteita ja kuin esillä olleiden ravinnekarttojen konkreettista käytettävyyttä.

Kattojen päivityksen tarkoitus oli koota yhtenevään karttapohjaan aikaisemmin Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan hieman eri menetelmillä tehdyt alueelliset ravinnekartoitukset ja tämän yhteisen karttatarkastelun avulla lähteä kokoamaan alueellista kestävän ravinteidenkäytön suunnitelmaa koko Lounais-Suomen alueelle.

Kaikki Ravinnekarttojen laskentaan käytetty aineisto ei kuitenkaan ole vielä saatavissa samassa tarkkuudessa, joka aiheuttaa epätarkkuuksia karttojen tuloksiin. Nyt esiteltyjä Ravinnekarttoja tullaankin kehittämään ja tarkentamaan infotilaisuudessa esille nousseiden tarpeiden mukaan mm. teollisuuden ravinnevirtojen ja lantojen ravinnepitoisuuksien osalta.

Tilaisuuden esitys.pdf

Tilaisuuden kommenttien ja kysymysten kooste.pdf

Lounais-Suomen ravinnekartat laati Vahanen Environment Oy. 
Tutustu ravinnekarttaraporttiin: Lounais-Suomen ravinnekartta.pdf

 

Laatulannoite-järjestelmän kehittäminen

Osana Sustainable biogas -hanketta Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kutsui toimijoita mukaan kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän kehittämiseen. Laatulannoite-järjestelmää koskevia kehitysideoita ja muutosehdotuksia esiteltiin 25.8.2021 järjestetyssä Teams-työpajassa.

Lue lisää: laatulannoite.fi/

Sustainable biogas oli esillä itämerihaasteen seminaarissa 11.2.2021

Itämerihaaste järjesti torstaina 11.2.2021 kansainvälisen webinaarin  “A clean, productive and shared Baltic Sea – regional and local actions for a sustainable future”. Sustainable biogas- hanke esittäytyi webinaarissa.
Tutustu webinaarin: International online seminar: A clean, productive, and shared Baltic Sea – regional and local actions for a sustainable future

Biokaasuaiheinen aamiaiswebinaari 11.9.2020

Mitä kestävä biokaasuntuotanto tarkoittaa? Miten biokaasulaitosten tarjoama mahdollisuus ravinteiden kierrätykseen voitaisiin hyödyntää paremmin ja mitä muutoksia siihen tarvitaan? Mihin biokaasulaitosten sijoittamisessa ja luvituksessa erityisesti tulisi kiinnittää huomiota? Mitä ongelmia mädätteiden käyttöön liittyy ja miten ongelmia voidaan ratkaista? Näihin kysymyksiin etsittiin ratkaisuja Sustainable biogas -hankeen avauswebinaarissa viime perjantaina 11.9.2020.

Webinaarissa aihetta käsiteltiin mm. biokaasuun liittyvien yleisten ja paikallisten mahdollisuuksien ja haasteiden sekä viranomaisten ja tuottajien ratkaisuodotusten ja -ideoiden kautta. Haasteiden ja mahdollisuuksien kimppu todettiin olevan laaja, mutta ratkaistavissa, kunhan muistetaan, että biokaasuntuotanto ei ole vain energiakysymys vaan myös ravinnekysymys. Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto, joka mahdollistaa myös ravinteiden kierrätyksen. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. Julkisuudessa usein unohdetaan kertoa, etteivät ravinteet häviä biokaasuprosessissa, vaan ovat edelleen laitoksen mädätteessä ja rejektivedessä. Niille tulee löytää alueellisesti ja paikallisesti kestäviä käyttökohteita.

Ravinteita tarvitaan etenkin ruuantuotannossa, mutta niitä käytetään merkittäviä määriä myös maatalouden ulkopuolella - mm. savukaasujen käsittelyssä ja teollisuuspuhdistamoiden ravinteena. Biokaasutuksessa syntyvät kierrätysravinteet sopivat molempiin käyttökohteisiin. Jotta kestävä biokaasuntuotanto toteutuu, tarvitaan pitkäntähtäimen toimia ja ennakoivissa oleva toimintaympäristö.

Videotallenne: Sustainable Biogas webinaari - keskustelua kestävästä biokaasuntuotannosta  (YouTube)